Visa allt om Hedens Guld AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 103 556 152 255 133 443 109 494 83 148 65 079 50 504 59 576 134 879 192 608
Övrig omsättning 21 41 9 44 173 132 165 64 84 1 316
Rörelseresultat (EBIT) 452 935 560 2 251 3 035 334 3 124 -774 -170 5 853
Resultat efter finansnetto -6 050 1 019 492 2 257 3 021 299 3 109 -824 -266 5 538
Årets resultat -6 181 798 1 931 1 603 1 631 854 1 875 336 227 2 965
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 36 48 0 31 127 223 319 260 0
Omsättningstillgångar 13 669 30 535 22 445 17 068 17 446 16 359 13 939 10 964 12 217 15 021
Tillgångar 14 020 30 571 22 494 17 068 17 477 16 486 14 162 11 283 12 477 15 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 986 13 272 12 674 11 243 10 491 10 060 9 456 7 731 7 515 7 407
Obeskattade reserver 0 0 0 2 000 1 800 1 000 1 800 1 100 2 400 3 010
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 944 3 524 3 662 983 1 093 749 1 015 826 818 902
Kortfristiga skulder 5 089 13 775 6 157 2 841 4 093 4 677 1 891 1 626 1 744 3 702
Skulder och eget kapital 14 020 30 571 22 494 17 068 17 477 16 486 14 162 11 283 12 477 15 021
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 420 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 793 1 664 1 008 1 655 1 649 1 704
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 174 704 520 693 695 579
Utdelning till aktieägare 0 1 300 200 500 850 1 200 250 150 120 0
Omsättning 103 577 152 296 133 452 109 538 83 321 65 211 50 669 59 640 134 963 193 924
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 8 8 7 6 8 5 6 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 20 711 19 032 16 680 15 642 13 858 8 135 10 101 9 929 22 480 24 076
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 455 394 377 437 299 309 393 462 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 546 947 572 2 282 3 131 430 3 220 -678 -105 5 855
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,99% 14,10% 21,87% 31,69% 27,76% 28,86% -15,23% -55,83% -29,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -42,60% 3,80% 2,49% 13,32% 17,42% 2,03% 22,12% -6,68% -1,35% 38,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,77% 0,76% 0,42% 2,08% 3,66% 0,51% 6,20% -1,27% -0,13% 3,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,25% 4,69% -0,86% 4,60% 9,69% 4,83% 3,54% 9,74% 4,01% 4,51%
Rörelsekapital/omsättning 8,29% 11,01% 12,21% 12,99% 16,06% 17,95% 23,86% 15,67% 7,76% 5,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,83% 43,41% 56,34% 75,01% 68,06% 65,75% 76,68% 76,12% 74,41% 64,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,98% 58,51% 62,94% 127,07% 78,72% 71,76% 115,39% 97,85% 40,42% 87,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!