Visa allt om Anderssons Svets & Mekaniska i Mariestad Aktiebolag
Visa allt om Anderssons Svets & Mekaniska i Mariestad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 320 7 016 7 467 8 284 7 591 9 461 9 935 9 993 10 348 12 348
Övrig omsättning 296 226 274 245 214 - 300 - - 38
Rörelseresultat (EBIT) -367 286 399 524 -4 369 -170 317 148 346
Resultat efter finansnetto -503 169 311 396 -143 252 -255 268 80 290
Årets resultat 37 136 179 168 1 112 1 207 50 145
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 211 1 332 1 434 1 387 1 473 1 221 1 376 1 178 1 554 1 241
Omsättningstillgångar 2 478 2 402 2 843 2 485 2 357 2 093 2 609 2 377 2 733 3 464
Tillgångar 3 688 3 733 4 277 3 871 3 831 3 314 3 985 3 555 4 287 4 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 571 533 697 518 350 350 238 387 330 379
Obeskattade reserver 0 553 562 483 305 452 355 620 639 639
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 871 177 392 191 406 429 794 375 1 383 969
Kortfristiga skulder 2 247 2 470 2 625 2 679 2 770 2 084 2 598 2 173 1 935 2 718
Skulder och eget kapital 3 688 3 733 4 277 3 871 3 831 3 314 3 985 3 555 4 287 4 705
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 714 738 527 740
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 180
Löner till övriga anställda - 2 535 2 596 3 150 3 254 3 165 2 386 2 439 2 728 3 010
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 897 886 1 135 1 143 1 031 997 932 1 083 1 366
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 0 0 0 150 150 100
Omsättning 6 616 7 242 7 741 8 529 7 805 9 461 10 235 9 993 10 348 12 386
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 8 9 10 10 10 10 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 790 1 002 933 920 759 946 994 999 941 1 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 497 440 481 443 423 418 417 390 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -222 426 532 669 143 548 72 527 356 560
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,92% -6,04% -9,86% 9,13% -19,77% -4,77% -0,58% -3,43% -16,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,95% 7,66% 9,33% 13,54% -0,10% 11,13% -4,27% 8,92% 3,45% 7,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,81% 4,08% 5,34% 6,33% -0,05% 3,90% -1,71% 3,17% 1,43% 2,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,97% 72,38% 74,25% 79,04% 73,80% 71,00% 59,09% 65,02% 61,32% 62,76%
Rörelsekapital/omsättning 3,66% -0,97% 2,92% -2,34% -5,44% 0,10% 0,11% 2,04% 7,71% 6,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,48% 25,83% 26,55% 23,11% 15,00% 20,61% 12,54% 23,74% 18,43% 17,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,76% 80,16% 93,33% 74,69% 60,65% 78,26% 76,33% 74,51% 99,17% 108,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...