Visa allt om Vikur Sverige AB
Visa allt om Vikur Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 12 164 10 108 9 046 9 068 8 890 6 925 4 194 2 405 2 245 2 270
Övrig omsättning 5 - - - 153 96 32 - 50 3
Rörelseresultat (EBIT) 398 -511 649 362 359 224 -95 125 257 322
Resultat efter finansnetto 284 -606 531 228 193 115 -136 83 204 267
Årets resultat 200 -251 281 112 72 42 -19 38 105 193
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 162 234 270 252 151 43 56 36 25 13
Omsättningstillgångar 5 101 4 471 3 972 4 290 4 131 3 610 2 389 1 497 1 196 1 047
Tillgångar 5 263 4 705 4 242 4 542 4 282 3 653 2 445 1 533 1 220 1 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 989 789 1 041 760 648 576 234 283 255 254
Obeskattade reserver 61 0 356 199 119 40 379 122 96 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 0 133 351 197 0 160 0 0
Kortfristiga skulder 4 213 3 816 2 847 3 450 3 164 2 840 1 832 969 869 766
Skulder och eget kapital 5 263 4 705 4 242 4 542 4 282 3 653 2 445 1 533 1 220 1 061
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 385 341 365 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 667 1 206 1 254 1 574 1 226 385 91 26 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 606 453 453 605 475 335 158 125 104
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 30 10 0
Omsättning 12 169 10 108 9 046 9 068 9 043 7 021 4 226 2 405 2 295 2 273
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 5 4 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 433 2 022 2 262 2 267 1 778 1 731 2 097 2 405 2 245 2 270
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 471 433 437 457 445 567 602 523 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 470 -424 720 418 383 236 -87 132 263 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,34% 11,74% -0,24% 2,00% 28,38% 65,12% 74,39% 7,13% -1,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,58% -10,86% 15,42% 8,19% 8,73% 6,32% -3,80% 8,28% 21,07% 30,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,28% -5,06% 7,23% 4,10% 4,21% 3,34% -2,22% 5,28% 11,45% 14,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,43% 43,07% 53,57% 48,86% 53,81% 54,93% 58,18% 64,66% 64,59% 64,05%
Rörelsekapital/omsättning 7,30% 6,48% 12,44% 9,26% 10,88% 11,12% 13,28% 21,95% 14,57% 12,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,70% 16,77% 31,09% 20,15% 17,18% 16,57% 20,99% 24,33% 26,57% 26,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,84% 48,87% 46,22% 38,55% 48,51% 46,80% 37,61% 54,08% 52,59% 64,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...