Visa allt om PEDAB Finance AB
Visa allt om PEDAB Finance AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 130 275 99 999 115 025 117 680 109 219 90 481 101 023 53 176 48 833 73 580
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 86 1 742 745 532 595 647 475 -3 276 -1 197 -908
Resultat efter finansnetto 38 1 582 680 478 600 611 402 -3 280 -1 197 -959
Årets resultat 5 5 17 343 433 446 3 25 15 8
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 94 95 98 9 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 24 387 21 271 26 681 43 500 24 993 25 246 23 445 9 321 7 500 4 352
Tillgångar 24 479 21 365 26 776 43 598 25 002 25 246 23 445 9 321 7 500 4 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 555 550 545 528 524 518 507 504 479 464
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 0 0 0 106 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 924 20 815 26 231 43 070 24 476 24 728 22 938 8 817 6 915 3 782
Skulder och eget kapital 24 479 21 365 26 776 43 598 25 002 25 246 23 445 9 321 7 500 4 352
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 096 943 970 894 817 769 691 782 673 623
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 145 30 160 - -
Löner till övriga anställda 915 273 381 478 409 403 508 374 558 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 049 621 643 665 590 580 604 576 607 593
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 130 275 99 999 115 025 117 680 109 219 90 481 101 023 53 176 48 833 73 580
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 43 425 50 000 57 513 58 840 54 610 45 241 50 512 26 588 16 278 24 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 169 955 1 015 1 033 932 922 951 992 623 604
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 88 1 743 747 536 597 647 475 -3 276 -1 197 -908
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,28% -13,06% -2,26% 7,75% 20,71% -10,44% 89,98% 8,89% -33,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,36% 8,16% 2,79% 1,22% 2,43% 2,56% 2,03% -35,15% -15,96% -20,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,07% 1,74% 0,65% 0,45% 0,56% 0,72% 0,47% -6,16% -2,45% -1,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,43% 5,35% 3,83% 3,60% 3,51% 4,15% 3,24% -0,03% 4,06% 3,24%
Rörelsekapital/omsättning 0,36% 0,46% 0,39% 0,37% 0,47% 0,57% 0,50% 0,95% 1,20% 0,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,27% 2,57% 2,04% 1,21% 2,10% 2,05% 2,16% 5,41% 7,40% 12,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,94% 102,19% 101,72% 101,00% 102,11% 102,09% 102,21% 105,72% 108,46% 115,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...