Visa allt om Mälar Sprinkler AB
Visa allt om Mälar Sprinkler AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 76 690 75 329 57 218 56 549 54 979 51 309 40 499 47 720 52 048 65 222
Övrig omsättning 90 524 978 106 20 47 - 31 26 43
Rörelseresultat (EBIT) 6 801 6 014 2 954 5 320 5 502 4 206 2 010 5 387 6 743 7 139
Resultat efter finansnetto 6 816 5 968 2 960 5 331 5 269 4 192 1 954 5 396 6 843 7 170
Årets resultat 9 229 3 436 1 686 3 027 2 761 3 066 1 785 3 960 4 884 5 139
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 144 267 388 357 436 224 952 1 465 1 173
Omsättningstillgångar 24 344 22 511 19 784 13 916 17 060 14 684 11 481 13 939 15 920 15 488
Tillgångar 24 426 22 655 20 051 14 304 17 417 15 120 11 704 14 891 17 385 16 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 972 6 143 2 708 4 122 8 145 8 384 6 818 8 033 8 273 6 389
Obeskattade reserver 0 5 040 3 540 2 780 1 400 0 0 500 500 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 453 11 471 13 804 7 402 7 872 6 737 4 887 6 358 8 612 9 773
Skulder och eget kapital 24 426 22 655 20 051 14 304 17 417 15 120 11 704 14 891 17 385 16 662
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 1 674 1 764 2 540 2 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 20 527 19 454 18 722 17 268 15 392 10 603 12 681 9 482 11 013
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 8 366 7 577 7 658 7 086 6 071 5 029 5 450 5 992 5 903
Utdelning till aktieägare 8 500 4 400 0 3 100 0 3 000 1 500 3 000 4 200 3 000
Omsättning 76 780 75 853 58 196 56 655 54 999 51 356 40 499 47 751 52 074 65 265
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 41 39 38 36 34 30 30 31 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 870 1 837 1 467 1 488 1 527 1 509 1 350 1 591 1 679 1 976
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 790 734 731 735 723 679 645 664 700 725
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 863 6 170 3 111 5 482 5 629 4 364 2 181 5 850 7 248 7 519
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,81% 31,65% 1,18% 2,86% 7,15% 26,69% -15,13% -8,32% -20,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,92% 26,55% 14,77% 37,36% 31,73% 28,19% 17,20% 37,09% 40,41% 43,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,89% 7,99% 5,18% 9,45% 10,05% 8,31% 4,97% 11,57% 13,50% 11,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,36% 60,59% 71,42% 70,35% 70,75% 66,37% 64,02% 63,24% 63,54% 59,25%
Rörelsekapital/omsättning 14,20% 14,66% 10,45% 11,52% 16,71% 15,49% 16,28% 15,89% 14,04% 8,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,92% 44,47% 27,28% 43,98% 52,69% 55,45% 58,25% 56,42% 49,66% 40,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,96% 196,24% 143,32% 188,00% 216,72% 217,96% 234,93% 219,24% 184,86% 158,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...