Visa allt om Greencon energi & miljö AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 31 613 24 600 20 698 20 003 16 557 17 631 14 317 11 344 12 570 14 316
Övrig omsättning 33 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 824 6 363 5 442 4 723 3 665 4 267 3 875 1 907 2 916 3 666
Resultat efter finansnetto 9 824 7 564 5 442 5 006 3 758 4 308 3 927 1 979 3 027 3 802
Årets resultat 25 1 048 42 14 13 31 74 33 347 628
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 955 4 023 4 091 4 190 4 012 3 629 4 791 4 761 4 522 4 466
Omsättningstillgångar 11 515 8 084 5 866 5 235 4 721 6 956 4 373 2 687 3 961 4 362
Tillgångar 15 469 12 107 9 957 9 425 8 733 10 585 9 164 7 448 8 484 8 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 710 4 885 3 837 3 794 3 780 3 767 3 736 3 662 3 629 3 283
Obeskattade reserver 36 30 25 51 17 425 1 202 1 382 1 386 1 469
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 724 7 191 6 095 5 579 4 936 6 394 4 226 2 404 3 469 4 076
Skulder och eget kapital 15 469 12 107 9 957 9 425 8 733 10 585 9 164 7 448 8 484 8 828
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 1 147 1 321 1 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 148 260
Löner till övriga anställda - - - - 7 313 7 544 5 878 3 990 3 961 4 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 2 947 2 794 2 218 1 992 1 986 2 005
Utdelning till aktieägare 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 646 24 600 20 698 20 003 16 557 17 631 14 317 11 344 12 570 14 316
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 22 19 19 18 16 15 13 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 216 1 118 1 089 1 053 920 1 102 954 873 967 1 023
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 697 678 685 667 604 684 572 590 598 586
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 892 6 431 5 540 4 823 3 741 4 318 3 939 1 968 2 966 3 704
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,51% 18,85% 3,47% 20,81% -6,09% 23,15% 26,21% -9,75% -12,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 63,51% 62,47% 54,66% 53,09% 43,03% 41,75% 46,49% 26,87% 36,12% 43,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,08% 30,74% 26,29% 25,02% 22,70% 25,06% 29,75% 17,64% 24,38% 26,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,45% 99,17% 98,71% 97,78% 100,00% 98,42% 99,93% 98,92% 99,47% 99,23%
Rörelsekapital/omsättning -0,66% 3,63% -1,11% -1,72% -1,30% 3,19% 1,03% 2,49% 3,91% 2,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,16% 40,54% 38,73% 40,68% 43,44% 38,72% 51,00% 62,84% 54,81% 49,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,22% 112,42% 96,24% 93,83% 95,64% 108,79% 103,48% 111,77% 114,18% 107,02%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...