Visa allt om Viskadalens Djurklinik AB
Visa allt om Viskadalens Djurklinik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 34 116 28 229 24 229 18 635 16 570 15 456 14 400 13 904 13 005 10 882
Övrig omsättning 205 165 393 262 226 179 395 79 80 82
Rörelseresultat (EBIT) 2 416 3 191 4 331 2 185 2 133 2 469 1 678 2 426 2 383 2 193
Resultat efter finansnetto 2 419 3 202 4 328 2 224 2 152 2 453 1 677 2 417 2 437 2 222
Årets resultat 1 462 1 874 2 503 2 154 1 192 1 807 1 270 1 834 1 669 1 525
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 549 12 255 10 356 10 913 8 055 8 386 7 468 4 908 5 220 2 585
Omsättningstillgångar 4 514 7 452 5 170 1 967 4 980 2 373 2 691 2 927 1 565 2 009
Tillgångar 17 062 19 707 15 526 12 881 13 035 10 760 10 159 7 835 6 784 4 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 704 13 242 11 367 9 365 9 711 8 519 6 713 5 443 4 109 3 071
Obeskattade reserver 2 890 2 350 1 555 437 981 450 450 500 579 468
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 144 144 89 89 18 18 18 18
Kortfristiga skulder 6 469 4 115 2 459 2 935 2 255 1 702 2 979 1 874 2 079 1 038
Skulder och eget kapital 17 062 19 707 15 526 12 881 13 035 10 760 10 159 7 835 6 784 4 595
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 522 511 480 455 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 8 724 6 582 4 620 4 677 3 658 3 291 2 801 2 825 2 087
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 2 963 2 290 1 762 1 744 1 345 1 183 961 1 181 825
Utdelning till aktieägare 1 000 3 000 0 500 0 0 0 0 500 630
Omsättning 34 321 28 394 24 622 18 897 16 796 15 635 14 795 13 983 13 085 10 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 33 21 19 14 14 14 12 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 975 855 1 154 981 1 184 1 104 1 029 1 159 1 084 1 209
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 397 364 437 375 469 402 365 366 384 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 045 4 396 5 520 3 281 3 059 3 328 2 355 3 276 3 009 2 757
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,85% 16,51% 30,02% 12,46% 7,21% 7,33% 3,57% 6,91% 19,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,18% 16,25% 27,91% 17,44% 16,52% 23,05% 16,55% 30,96% 35,94% 48,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,09% 11,34% 17,89% 12,05% 12,99% 16,05% 11,67% 17,45% 18,75% 20,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,20% 66,58% 67,60% 72,40% 73,92% 75,23% 72,18% 74,46% 76,10% 74,35%
Rörelsekapital/omsättning -5,73% 11,82% 11,19% -5,19% 16,45% 4,34% -2,00% 7,57% -3,95% 8,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,36% 76,50% 81,02% 75,35% 80,05% 82,26% 69,34% 74,17% 66,71% 74,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,92% 147,14% 146,12% 15,13% 190,91% 102,29% 67,57% 126,95% 49,74% 160,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...