Visa allt om Sundquist Technology AB
Visa allt om Sundquist Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 246 2 949 4 966 4 255 4 762 4 440 3 535 2 975 3 626 2 338
Övrig omsättning - - - 7 14 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -446 186 1 226 407 1 199 608 835 326 1 052 261
Resultat efter finansnetto -449 213 1 270 461 1 225 611 835 344 1 060 256
Årets resultat -635 849 890 336 677 446 498 245 582 183
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
Omsättningstillgångar 3 704 4 383 4 937 4 225 4 031 3 271 3 410 2 471 2 231 1 394
Tillgångar 3 704 4 383 4 937 4 225 4 031 3 271 3 410 2 491 2 251 1 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 276 4 060 3 611 2 971 2 785 2 108 1 661 1 363 1 118 536
Obeskattade reserver 0 0 888 763 763 463 463 310 310 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 429 322 438 492 483 701 1 286 818 822 818
Skulder och eget kapital 3 704 4 383 4 937 4 225 4 031 3 271 3 410 2 491 2 251 1 414
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 502 0 0 0 407 0 96 360 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 464 0 546 688 812 423 0 486 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 257 281 271 321 353 341 257 274 199 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 4 246 2 949 4 966 4 262 4 776 4 440 3 535 2 975 3 626 2 338
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 0 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 246 2 949 2 483 2 128 2 381 2 220 - 1 488 3 626 2 338
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 737 817 413 525 604 603 - 443 548 576
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -446 186 1 226 407 1 199 608 835 326 1 052 261
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,98% -40,62% 16,71% -10,65% 7,25% 25,60% 18,82% -17,95% 55,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,04% 4,88% 25,76% 10,91% 30,39% 18,71% 24,57% 14,25% 47,27% 18,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,50% 7,26% 25,61% 10,83% 25,72% 13,78% 23,71% 11,93% 29,34% 11,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,12% 50,97% 51,51% 45,19% 57,83% 49,05% 50,83% 46,42% 47,88% 40,08%
Rörelsekapital/omsättning 77,13% 137,71% 90,60% 87,73% 74,51% 57,88% 60,08% 55,56% 38,86% 24,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,44% 92,63% 87,17% 83,63% 83,04% 74,88% 58,72% 63,68% 59,58% 40,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 863,40% 1 361,18% 1 127,17% 858,74% 834,58% 466,62% 265,16% 302,08% 271,41% 170,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...