Visa allt om Storviks Entreprenad & Reparation AB
Visa allt om Storviks Entreprenad & Reparation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 193 882 588 1 130 2 178 2 528 2 370 1 255 2 958 2 490
Övrig omsättning 50 - 108 - 195 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -37 -166 21 211 19 442 -262 98 36
Resultat efter finansnetto -10 -58 -187 9 206 1 415 -285 91 25
Årets resultat -10 -58 -187 64 109 11 335 -241 45 27
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 225 299 350 43 200 332 399 184 247
Omsättningstillgångar 153 157 115 199 580 318 566 204 326 529
Tillgångar 202 382 414 550 624 517 898 604 510 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 52 110 297 283 174 283 -53 228 183
Obeskattade reserver 0 0 0 0 74 20 40 0 44 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 201 213 127 0 0 124 297 21 42
Kortfristiga skulder 125 129 91 125 266 323 451 359 216 531
Skulder och eget kapital 202 382 414 550 624 517 898 604 510 776
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 428 381 594 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 317 264 443 894 1 001 375 124 434 450
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 135 110 180 318 306 252 184 362 316
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 120 0 40 0
Omsättning 1 243 882 696 1 130 2 373 2 528 2 370 1 255 2 958 2 490
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 398 441 294 565 726 632 593 418 740 623
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 234 230 188 265 426 328 257 231 330 298
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 62 -68 132 242 150 578 -122 186 138
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,26% 50,00% -47,96% -48,12% -13,84% 6,67% 88,84% -57,57% 18,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,48% -9,69% -40,10% 3,82% 33,81% 3,68% 49,22% -43,38% 19,22% 4,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,42% -4,20% -28,23% 1,86% 9,69% 0,75% 18,65% -20,88% 3,31% 1,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,04% 85,15% 70,92% 86,73% 80,62% 80,97% 89,37% 85,34% 79,92% 79,36%
Rörelsekapital/omsättning 2,35% 3,17% 4,08% 6,55% 14,42% -0,20% 4,85% -12,35% 3,72% -0,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,29% 13,61% 26,57% 54,00% 54,09% 36,51% 34,80% -8,77% 50,92% 25,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,40% 121,71% 126,37% 159,20% 218,05% 98,45% 125,50% 56,82% 150,93% 99,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...