Visa allt om City Network Hosting AB
Visa allt om City Network Hosting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 66 883 46 562 34 999 26 471 21 028 16 587 12 660 10 477 10 386 8 023
Övrig omsättning 350 639 620 337 403 342 128 13 98 2
Rörelseresultat (EBIT) 849 1 123 1 246 709 654 171 211 307 824 340
Resultat efter finansnetto 598 963 1 083 598 573 55 102 217 736 139
Årets resultat 447 738 609 566 309 12 71 157 528 66
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 051 4 117 3 419 4 180 4 358 3 754 4 365 4 473 4 767 2 566
Omsättningstillgångar 17 688 11 742 10 361 6 183 4 295 3 229 2 405 1 915 1 578 1 525
Tillgångar 22 739 15 860 13 779 10 362 8 654 6 982 6 770 6 388 6 345 4 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 854 2 524 1 785 1 415 1 249 940 928 857 699 289
Obeskattade reserver 285 285 285 0 145 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 301 1 133 1 740 871 196 522 406 1 075 1 023 656
Kortfristiga skulder 16 300 11 918 9 969 8 077 7 064 5 520 5 437 4 456 4 622 3 146
Skulder och eget kapital 22 739 15 860 13 779 10 362 8 654 6 982 6 770 6 388 6 345 4 092
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 739 439 461 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 630 7 480 5 727 4 600 4 238 2 243 1 782 1 605 1 139
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 620 2 639 1 907 1 524 1 436 1 015 820 739 547
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 233 47 201 35 619 26 808 21 431 16 929 12 788 10 490 10 484 8 025
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 29 26 20 14 11 10 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 967 1 606 1 346 1 324 1 502 1 508 1 266 1 310 1 298 1 337
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 503 395 389 447 525 410 384 366 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 661 2 247 2 269 1 713 1 509 989 1 067 1 133 1 502 793
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,64% 33,04% 32,22% 25,88% 26,77% 31,02% 20,84% 0,88% 29,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,73% 7,08% 9,04% 6,84% 7,56% 2,45% 3,12% 4,81% 13,00% 8,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,27% 2,41% 3,56% 2,68% 3,11% 1,03% 1,67% 2,93% 7,94% 4,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,89% 98,77%
Rörelsekapital/omsättning 2,08% -0,38% 1,12% -7,15% -13,17% -13,81% -23,95% -24,25% -29,31% -20,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,53% 17,32% 14,57% 13,66% 15,67% 13,46% 13,71% 13,42% 11,02% 7,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,52% 98,52% 103,93% 76,55% 60,80% 58,50% 44,23% 42,98% 34,14% 48,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...