Visa allt om City Network Hosting AB
Visa allt om City Network Hosting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 69 878 66 883 46 562 34 999 26 471 21 028 16 587 12 660 10 477 10 386
Övrig omsättning 18 281 350 639 620 337 403 342 128 13 98
Rörelseresultat (EBIT) 13 896 849 1 123 1 246 709 654 171 211 307 824
Resultat efter finansnetto 13 197 598 963 1 083 598 573 55 102 217 736
Årets resultat 7 351 447 738 609 566 309 12 71 157 528
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 870 5 051 4 117 3 419 4 180 4 358 3 754 4 365 4 473 4 767
Omsättningstillgångar 28 068 17 688 11 742 10 361 6 183 4 295 3 229 2 405 1 915 1 578
Tillgångar 31 938 22 739 15 860 13 779 10 362 8 654 6 982 6 770 6 388 6 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 205 2 854 2 524 1 785 1 415 1 249 940 928 857 699
Obeskattade reserver 3 785 285 285 285 0 145 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 362 3 301 1 133 1 740 871 196 522 406 1 075 1 023
Kortfristiga skulder 15 586 16 300 11 918 9 969 8 077 7 064 5 520 5 437 4 456 4 622
Skulder och eget kapital 31 938 22 739 15 860 13 779 10 362 8 654 6 982 6 770 6 388 6 345
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 739 439 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 10 630 7 480 5 727 4 600 4 238 2 243 1 782 1 605
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 3 620 2 639 1 907 1 524 1 436 1 015 820 739
Utdelning till aktieägare 8 002 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 88 159 67 233 47 201 35 619 26 808 21 431 16 929 12 788 10 490 10 484
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 34 29 26 20 14 11 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 055 1 967 1 606 1 346 1 324 1 502 1 508 1 266 1 310 1 298
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 527 503 395 389 447 525 410 384 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 396 2 661 2 247 2 269 1 713 1 509 989 1 067 1 133 1 502
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,48% 43,64% 33,04% 32,22% 25,88% 26,77% 31,02% 20,84% 0,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,03% 3,73% 7,08% 9,04% 6,84% 7,56% 2,45% 3,12% 4,81% 13,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,21% 1,27% 2,41% 3,56% 2,68% 3,11% 1,03% 1,67% 2,93% 7,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,89%
Rörelsekapital/omsättning 17,86% 2,08% -0,38% 1,12% -7,15% -13,17% -13,81% -23,95% -24,25% -29,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,20% 13,53% 17,32% 14,57% 13,66% 15,67% 13,46% 13,71% 13,42% 11,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,08% 108,52% 98,52% 103,93% 76,55% 60,80% 58,50% 44,23% 42,98% 34,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...