Visa allt om MG-Medical AB
Visa allt om MG-Medical AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 100 1 090 1 422 1 214 1 071 1 399 1 599 1 478 1 549 1 620
Övrig omsättning 55 20 51 51 21 1 10 20 22 -
Rörelseresultat (EBIT) 327 421 802 551 -57 167 611 522 716 785
Resultat efter finansnetto 448 386 810 567 -21 200 616 536 775 802
Årets resultat 405 282 585 448 78 176 371 400 399 438
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 193 27 27 27 279 12 63 114 194
Omsättningstillgångar 4 090 3 907 4 132 3 609 3 301 3 260 3 570 3 190 2 940 2 361
Tillgångar 4 273 4 100 4 158 3 635 3 328 3 538 3 581 3 253 3 054 2 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 265 3 090 3 058 2 623 2 319 2 385 2 378 2 128 1 847 1 539
Obeskattade reserver 872 914 924 867 877 1 008 1 054 950 962 755
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 136 95 175 145 131 146 149 177 244 262
Skulder och eget kapital 4 273 4 100 4 158 3 635 3 328 3 538 3 581 3 253 3 054 2 555
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 436 395 324 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 446 444 444 444 444 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 140 140 140 143 264 125 168 243 234
Utdelning till aktieägare 246 230 250 150 144 0 170 120 120 90
Omsättning 1 155 1 110 1 473 1 265 1 092 1 400 1 609 1 498 1 571 1 620
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - - - - - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 100 - - - - - 1 599 1 478 1 549 1 620
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 - - - - - 587 591 587 565
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 365 424 802 551 195 319 662 573 767 879
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,92% -23,35% 17,13% 13,35% -23,45% -12,51% 8,19% -4,58% -4,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,48% 12,24% 19,48% 15,60% -0,60% 5,68% 17,23% 16,51% 25,41% 31,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,73% 46,06% 56,96% 46,71% -1,87% 14,37% 38,59% 36,33% 50,10% 49,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,87% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 359,45% 349,72% 278,27% 285,34% 295,99% 222,59% 213,95% 203,86% 174,05% 129,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,33% 92,75% 90,88% 90,76% 89,10% 88,41% 88,10% 86,94% 83,16% 81,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 007,35% 4 112,63% 2 361,14% 2 488,97% 2 519,85% 2 232,88% 2 127,52% 1 576,27% 1 040,98% 901,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...