Visa allt om Mo HVB Aktiebolag
Visa allt om Mo HVB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 41 910 36 669 33 825 34 851 42 039 38 929 38 490 36 846 35 659 31 657
Övrig omsättning 1 787 1 629 1 319 1 429 1 231 742 22 - - 38
Rörelseresultat (EBIT) 6 262 5 769 4 201 4 452 8 695 7 748 9 844 6 308 1 868 3 257
Resultat efter finansnetto 6 263 5 770 4 236 4 567 8 840 7 753 9 843 6 290 1 910 3 278
Årets resultat 353 91 25 28 1 5 668 5 975 3 838 1 172 2 024
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 111 177 235 291 320 408 281 462 605
Omsättningstillgångar 15 235 18 616 18 274 19 002 23 550 23 055 19 002 11 416 7 771 7 357
Tillgångar 15 289 18 727 18 451 19 237 23 841 23 375 19 410 11 697 8 233 7 962
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 486 8 134 8 043 8 018 7 990 7 989 7 996 4 397 2 089 1 652
Obeskattade reserver 16 1 674 2 781 3 044 3 527 3 707 3 692 1 987 920 690
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 787 8 919 7 627 8 175 12 324 11 679 7 722 5 313 5 224 5 620
Skulder och eget kapital 15 289 18 727 18 451 19 237 23 841 23 375 19 410 11 697 8 233 7 962
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 718 691 703 661 598 560 574 728 542
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 17 443 16 370 16 123 17 014 15 370 14 008 14 368 14 290 13 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 6 600 6 524 6 618 7 166 6 259 5 755 5 907 6 115 5 570
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 697 38 298 35 144 36 280 43 270 39 671 38 512 36 846 35 659 31 695
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 49 48 47 49 46 43 48 51 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 687 748 705 742 858 846 895 768 699 754
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 499 485 508 517 499 470 432 420 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 319 5 863 4 292 4 544 8 828 7 878 9 946 6 505 2 132 3 686
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,29% 8,41% -2,94% -17,10% 7,99% 1,14% 4,46% 3,33% 12,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,96% 30,81% 22,96% 23,74% 37,11% 33,17% 50,72% 53,93% 23,28% 41,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,94% 15,74% 12,52% 13,10% 21,04% 19,92% 25,58% 17,12% 5,38% 10,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,71% 94,19% 94,33% 100,00% 100,00% 100,00% 95,03% 94,77% 94,11% 94,46%
Rörelsekapital/omsättning 20,16% 26,44% 31,48% 31,07% 26,70% 29,22% 29,31% 16,56% 7,14% 5,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,59% 50,41% 55,35% 54,02% 44,42% 45,87% 55,21% 50,11% 33,42% 26,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,47% 208,72% 239,60% 232,44% 191,09% 197,41% 246,08% 214,87% 148,76% 130,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...