Visa allt om Sollentuna Rör AB
Visa allt om Sollentuna Rör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Nettoomsättning 1 689 1 476 1 485 1 467 1 848 2 133 1 838 1 907 1 437 2 387
Övrig omsättning 10 - 6 - - - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 633 624 563 465 564 807 760 592 204 666
Resultat efter finansnetto 617 797 516 754 167 811 981 677 304 844
Årets resultat 468 534 277 535 -91 442 573 485 361 791
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 071 3 445 4 858 4 768 3 956 4 326 4 169 3 040 32 38
Omsättningstillgångar 1 802 3 042 1 013 899 1 245 1 311 816 1 215 3 698 3 837
Tillgångar 6 873 6 487 5 871 5 668 5 201 5 637 4 985 4 255 3 730 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 481 5 163 4 779 4 751 4 316 4 807 4 465 3 892 3 407 3 135
Obeskattade reserver 978 968 810 666 544 400 200 0 0 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 414 356 282 247 341 430 321 363 323 542
Skulder och eget kapital 6 873 6 487 5 871 5 668 5 201 5 637 4 985 4 255 3 730 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06 *
Löner till styrelse & VD - - - 483 300 300 300 300 275 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 421 420 419 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 140 145 133 158 111 101 101 100 91 141
Utdelning till aktieägare 375 150 150 250 100 400 100 0 0 89
Omsättning 1 699 1 476 1 491 1 467 1 848 2 133 1 838 1 910 1 437 2 387
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 689 1 476 1 485 1 467 1 848 2 133 1 838 1 907 1 437 2 387
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 579 562 684 454 402 407 408 345 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 633 624 567 469 570 818 776 604 217 680
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,43% -0,61% 1,23% -20,62% -13,36% 16,05% -3,62% 32,71% -39,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,31% 12,36% 9,71% 13,37% 11,00% 14,76% 19,90% 15,96% 9,46% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,89% 54,34% 38,38% 51,67% 30,95% 39,01% 53,97% 35,61% 24,57% 35,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,33% 94,92% 91,78% 95,30% 70,89% 71,50% 81,34% 68,22% 49,55% 53,08%
Rörelsekapital/omsättning 82,18% 181,98% 49,23% 44,44% 48,92% 41,30% 26,93% 44,68% 234,86% 138,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,85% 91,23% 92,16% 92,48% 90,69% 90,51% 92,53% 91,47% 91,34% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 434,06% 852,25% 356,38% 360,73% 362,76% 303,02% 251,71% 332,51% 1 142,41% 706,46%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-06: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...