Visa allt om Norce AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 117 169 90 427 82 394 83 197 75 276 69 570 66 548 62 134 54 503 50 518
Övrig omsättning 14 371 11 149 9 447 163 197 564 584 659 0 289
Rörelseresultat (EBIT) -23 883 -6 715 17 837 7 409 -294 5 070 6 676 3 278 -4 960 6 422
Resultat efter finansnetto -25 176 -7 572 17 964 7 347 -381 7 794 6 311 3 319 -5 227 6 484
Årets resultat -25 176 -7 572 13 596 2 427 -2 693 6 048 4 525 2 256 -709 3 736
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 259 32 223 23 705 18 952 22 631 23 380 30 611 36 671 39 121 25 405
Omsättningstillgångar 32 458 27 894 36 053 23 268 16 242 18 305 19 749 9 129 13 420 25 400
Tillgångar 154 717 60 117 59 758 42 220 38 873 41 685 50 360 45 800 52 542 50 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 020 24 283 31 855 18 259 15 832 21 555 23 003 14 158 12 066 20 767
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 650
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 000 0 0 139 660 0 0 2 673 7 964 9 375
Kortfristiga skulder 48 697 35 834 27 903 23 822 22 381 20 130 27 357 28 969 32 511 18 013
Skulder och eget kapital 154 717 60 117 59 758 42 220 38 873 41 685 50 360 45 800 52 542 50 805
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 450 616 326 329 250 1 725 1 814 1 753 1 591 1 339
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 37 650 30 115 23 854 24 239 22 756 18 816 21 106 18 094 16 748 13 935
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 16 427 13 073 9 153 10 502 9 851 9 061 9 642 7 958 6 744 4 933
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 131 540 101 576 91 841 83 360 75 473 70 134 67 132 62 793 54 503 50 807
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 69 55 47 50 46 48 55 51 46 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 698 1 644 1 753 1 664 1 636 1 449 1 210 1 218 1 185 1 630
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 817 846 740 726 747 652 606 575 559 715
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 684 -2 337 21 097 11 086 3 254 8 447 9 078 5 437 -2 906 6 684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,57% 9,75% -0,97% 10,52% 8,20% 4,54% 7,10% 14,00% 7,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,43% -11,07% 30,27% 17,65% -0,65% 18,85% 13,46% 7,99% -9,35% 13,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,37% -7,36% 21,95% 8,96% -0,34% 11,29% 10,18% 5,89% -9,01% 13,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,08% 100,00% 100,00% 82,54% 83,89% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,86% -8,78% 9,89% -0,67% -8,16% -2,62% -11,43% -31,93% -35,03% 14,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,83% 40,39% 53,31% 43,25% 40,73% 51,71% 45,68% 30,91% 22,96% 44,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,65% 77,84% 129,21% 97,67% 72,57% 90,93% 72,19% 31,51% 41,28% 141,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!