Visa allt om Jedhammars Byggtjänst AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 4 709 4 181 4 299 3 836 4 279 4 840 3 865 8 069 5 706 5 657
Övrig omsättning 0 0 3 73 327 0 99 37 42 42
Rörelseresultat (EBIT) 537 246 534 241 780 115 289 274 892 518
Resultat efter finansnetto 536 247 534 249 777 114 284 271 890 513
Årets resultat 570 302 337 226 505 236 218 142 487 374
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 370 1 525 1 691 1 858 2 050 2 363 2 494 2 682 2 804 2 793
Omsättningstillgångar 2 510 1 839 2 199 1 952 2 107 2 012 1 767 1 304 2 819 1 775
Tillgångar 3 880 3 364 3 890 3 809 4 156 4 375 4 261 3 985 5 624 4 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 660 2 190 2 388 2 251 2 424 2 219 1 983 1 765 1 723 1 860
Obeskattade reserver 696 888 1 030 932 979 1 284 1 476 1 476 1 404 1 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 120 120 120 100 185 0
Kortfristiga skulder 525 286 472 626 633 752 683 645 2 312 1 529
Skulder och eget kapital 3 880 3 364 3 890 3 809 4 156 4 375 4 261 3 985 5 624 4 568
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 817 864 1 352 1 344 1 229 1 512
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 120 -
Sociala kostnader - - - - 420 379 454 545 486 624
Utdelning till aktieägare 500 100 500 200 400 300 0 0 100 625
Omsättning 4 709 4 181 4 302 3 909 4 606 4 840 3 964 8 106 5 748 5 699
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 570 1 394 1 433 1 279 1 426 1 613 773 1 614 1 141 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 455 431 358 413 417 364 378 344 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 692 412 700 453 948 305 477 526 1 127 774
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,63% -2,74% 12,07% -10,35% -11,59% 25,23% -52,10% 41,41% 0,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,84% 7,31% 13,73% 6,51% 18,84% 2,65% 6,85% 6,88% 15,93% 11,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,40% 5,88% 12,42% 6,47% 18,30% 2,40% 7,55% 3,40% 15,70% 9,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,66% 52,43% 60,34% 50,18% 57,77% 43,20% 66,88% 55,19% 41,50% 51,26%
Rörelsekapital/omsättning 42,15% 37,14% 40,17% 34,57% 34,45% 26,03% 28,05% 8,17% 8,89% 4,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,55% 85,69% 82,04% 78,18% 76,70% 73,61% 73,56% 71,59% 49,04% 59,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 476,38% 619,93% 464,62% 310,86% 331,91% 253,06% 255,05% 179,84% 45,42% 65,40%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...