Visa allt om AB Berner & Co
Visa allt om AB Berner & Co

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 739 927 1 590 923 1 416 759 1 280 813 1 165 605 1 146 016 1 186 417 1 028 837 848 452 1 012 435
Övrig omsättning 2 059 382 329 144 200 364 243 200 241 22
Rörelseresultat (EBIT) 9 147 16 630 6 878 9 482 12 155 3 379 11 395 13 145 2 240 5 542
Resultat efter finansnetto 22 457 40 309 15 280 17 444 21 035 9 519 40 790 16 835 4 694 1 040
Årets resultat 18 107 33 682 11 575 14 706 16 761 8 237 35 840 11 940 3 091 732
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 522 443 343 215 273 136 318 663 204 328 172 319 154 868 210 337 205 581 219 199
Omsättningstillgångar 360 482 316 450 262 645 241 037 255 180 230 435 267 814 195 943 229 565 254 811
Tillgångar 882 925 659 665 535 781 559 700 459 508 402 754 422 682 406 280 435 146 474 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 094 155 183 125 295 118 595 111 785 97 423 93 385 58 145 47 951 46 470
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 27 226 26 783 26 811 27 648 29 273 29 373 31 778 29 802 29 766 31 255
Långfristiga skulder 389 778 273 735 218 249 281 883 161 015 149 223 128 486 152 844 192 692 194 451
Kortfristiga skulder 298 827 203 964 165 426 131 574 157 435 126 735 169 033 165 489 164 738 201 834
Skulder och eget kapital 882 925 659 665 535 781 559 700 459 508 402 754 422 682 406 280 435 146 474 010
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 500 3 584 3 974 3 939 3 507 3 070 2 411 2 029 1 422 2 025
Varav tantiem till styrelse & VD 263 - 708 540 1 026 600 - - - -
Löner till övriga anställda 127 029 122 450 114 183 107 057 103 971 98 624 95 725 85 784 80 425 80 753
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 57 653 53 626 48 558 42 769 40 754 39 763 38 996 33 875 31 394 35 454
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 741 986 1 591 305 1 417 088 1 280 957 1 165 805 1 146 380 1 186 660 1 029 037 848 693 1 012 457
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 350 337 321 307 296 282 287 269 259 268
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 971 4 721 4 414 4 172 3 938 4 064 4 134 3 825 3 276 3 778
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 533 519 501 501 502 478 452 437 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 215 41 141 30 451 35 738 29 881 25 193 39 981 49 896 40 254 33 650
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,37% 12,29% 10,61% 9,88% 1,71% -3,41% 15,32% 21,26% -16,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,08% 6,71% 3,60% 4,54% 5,96% 4,46% 12,16% 6,26% 3,18% 3,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,56% 2,78% 1,36% 1,98% 2,35% 1,57% 4,33% 2,47% 1,63% 1,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,51% 13,39% 13,62% 14,26% 15,05% 14,00% 14,52% 17,87% 22,00% 19,05%
Rörelsekapital/omsättning 3,54% 7,07% 6,86% 8,55% 8,39% 9,05% 8,33% 2,96% 7,64% 5,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,93% 23,52% 23,39% 21,19% 24,33% 24,19% 22,09% 14,31% 11,02% 9,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,60% 82,27% 81,75% 102,71% 83,72% 85,21% 88,13% 63,85% 92,10% 71,07%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 10 394 10 235 9 534 8 220 8 047 6 857 5 687 5 124 5 444 8 403
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -189 -124 -104 430 339 -322 -1 742 84 112 618
Resultat efter finansnetto 152 10 006 10 014 642 4 -669 24 408 55 112 649
Årets resultat -36 9 643 9 868 288 -113 31 24 472 1 32 -65
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 620 26 481 26 557 26 498 26 714 26 466 26 352 26 588 26 462 26 550
Omsättningstillgångar 165 529 110 103 75 360 48 112 23 324 25 882 26 919 485 504 563
Tillgångar 192 149 136 584 101 917 74 610 50 038 52 348 53 271 27 073 26 966 27 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 494 40 531 35 888 34 020 38 931 41 445 45 613 21 742 23 485 25 193
Obeskattade reserver 609 484 407 288 83 0 0 64 67 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 069 12 119 12 602 9 361 8 879 9 164 1 716 1 911 857 301
Kortfristiga skulder 141 977 83 450 53 020 30 941 2 145 1 739 5 942 3 356 2 557 1 581
Skulder och eget kapital 192 149 136 584 101 917 74 610 50 038 52 348 53 271 27 073 26 966 27 113
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 321 1 572 1 846 1 735 1 229 1 309 258 258 218 590
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 508 210 552 120 - - - -
Löner till övriga anställda 3 050 3 538 1 263 1 252 1 932 1 523 1 960 1 457 2 116 3 383
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 944 2 923 1 793 1 715 1 785 1 711 1 388 1 022 1 007 2 069
Utdelning till aktieägare 3 000 7 000 5 000 8 000 5 200 2 400 120 600 1 745 0
Omsättning 10 394 10 235 9 534 8 220 8 047 6 857 5 687 5 124 5 444 8 403
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 3 3 3 3 3 3 5 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 079 2 047 3 178 2 740 2 682 2 286 1 896 1 708 1 089 1 050
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 463 1 607 1 634 1 567 1 649 1 514 1 202 912 668 755
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 588 -48 2 538 428 -262 -1 634 216 267 768
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,55% 7,35% 15,99% 2,15% 17,35% 20,57% 10,99% -5,88% -35,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,88% 8,14% 10,48% 1,36% 0,68% -0,60% 46,00% 0,31% 0,42% 2,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,35% 108,57% 111,99% 12,31% 4,24% -4,58% 430,84% 1,66% 2,09% 7,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,05% 98,12% 98,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 226,59% 260,41% 234,32% 208,89% 263,19% 352,09% 368,86% -56,03% -37,71% -12,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,68% 29,95% 35,52% 45,90% 77,93% 79,17% 85,62% 80,48% 87,27% 93,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,59% 131,94% 142,14% 155,50% 1 087,37% 1 488,33% 453,03% 14,45% 19,71% 35,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...