Visa allt om STRIHL Scandinavia AB
Visa allt om STRIHL Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 55 161 42 208 42 207 36 184 35 775 37 266 32 430 23 288 17 977 10 822
Övrig omsättning 41 - - - 55 57 22 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 160 3 185 8 658 4 404 6 492 9 178 3 349 6 893 2 025 622
Resultat efter finansnetto 4 140 3 246 9 005 4 866 6 285 8 775 3 030 6 799 1 675 437
Årets resultat 2 790 2 751 5 343 2 808 3 620 4 710 1 590 3 771 885 192
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 470 9 977 8 083 6 796 6 550 6 677 297 435 564 725
Omsättningstillgångar 29 597 23 624 25 199 19 736 22 721 16 505 14 938 12 819 6 412 6 525
Tillgångar 32 067 33 601 33 282 26 532 29 271 23 182 15 235 13 254 6 976 7 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 229 18 439 18 277 15 254 15 743 12 123 7 413 5 823 2 052 1 166
Obeskattade reserver 10 672 10 151 10 478 8 387 7 150 5 789 3 554 2 781 1 139 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 673 0 75 2 446 2 895
Kortfristiga skulder 7 166 5 011 4 526 2 891 6 377 3 596 4 268 4 574 1 339 2 457
Skulder och eget kapital 32 067 33 601 33 282 26 532 29 271 23 182 15 235 13 254 6 976 7 250
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 485 485 470 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 821 5 358 4 674 4 271 3 450 2 528 1 614 1 021 1 029
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 005 1 683 1 913 1 259 1 177 895 689 521 427
Utdelning till aktieägare 3 000 7 000 20 2 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 55 202 42 208 42 207 36 184 35 830 37 323 32 452 23 288 17 977 10 822
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 12 10 11 10 10 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 940 3 015 3 517 3 618 3 252 3 727 3 243 3 881 3 595 2 164
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 559 587 659 552 508 421 485 424 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 964 3 884 9 184 4 586 6 586 9 296 3 499 6 998 2 224 784
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,69% 0,00% 16,65% 1,14% -4,00% 14,91% 39,26% 29,54% 66,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,98% 9,71% 27,11% 18,51% 21,86% 39,22% 22,05% 52,04% 29,27% 8,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,55% 7,73% 21,38% 13,57% 17,89% 24,39% 10,36% 29,62% 11,36% 5,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,72% 22,56% 36,33% 29,23% 55,28% 54,84% 41,36% 59,61% 43,88% 59,16%
Rörelsekapital/omsättning 40,66% 44,10% 48,98% 46,55% 45,69% 34,64% 32,90% 35,40% 28,22% 37,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,33% 78,44% 79,47% 82,15% 71,79% 70,70% 65,85% 59,40% 41,17% 23,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,67% 188,11% 243,68% 291,21% 205,25% 224,42% 210,64% 169,13% 151,01% 56,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...