Visa allt om Mats Lundborg Butiksutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 4 217 4 078 3 802 3 551 4 558 4 435 3 139 5 741 6 511 5 407
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 400 238 194 0 148 151 157 581 392 285
Resultat efter finansnetto 1 017 238 193 0 149 154 164 598 464 371
Årets resultat 964 312 248 66 161 79 82 332 256 211
Balansräkningar (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 168 550 550 550 550 550 550 445 308 172
Omsättningstillgångar 731 1 299 596 761 894 698 1 338 1 395 1 384 1 095
Tillgångar 1 899 1 849 1 146 1 311 1 444 1 249 1 888 1 841 1 692 1 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 443 649 497 405 496 491 572 740 538 409
Obeskattade reserver 45 90 247 375 465 538 492 448 307 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 411 1 110 402 531 485 221 824 653 848 659
Skulder och eget kapital 1 899 1 849 1 146 1 311 1 444 1 249 1 888 1 841 1 692 1 267
Löner & utdelning (tkr)
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 20 329 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 203 209 197 115 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 122 115 111 72 24 208 206
Utdelning till aktieägare 179 170 160 156 156 156 160 250 130 127
Omsättning 4 217 4 078 3 802 3 551 4 558 4 435 3 139 5 741 6 511 5 407
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 217 4 078 3 802 3 551 4 558 4 435 3 139 5 741 6 511 5 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 364 367 379 414 409 247 71 646 636
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 400 238 194 0 148 151 157 581 392 285
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,41% 7,26% 7,07% -22,09% 2,77% 41,29% -45,32% -11,83% 20,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 53,55% 12,87% 18,67% 0,00% 10,32% 12,33% 8,69% 32,54% 27,72% 29,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,12% 5,84% 5,63% 0,00% 3,27% 3,47% 5,22% 10,43% 7,20% 6,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,84% 20,06% 22,49% 18,45% 18,65% 19,12% 21,28% 15,36% 20,50% 22,19%
Rörelsekapital/omsättning 7,59% 4,63% 5,10% 6,48% 8,97% 10,76% 16,37% 12,92% 8,23% 8,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,84% 38,90% 60,18% 53,20% 59,47% 72,91% 49,50% 58,13% 45,17% 43,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,86% 117,03% 148,26% 143,31% 184,33% 315,84% 162,38% 213,63% 163,21% 166,16%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...