Visa allt om Smedbergs i Åtvidaberg AB
Visa allt om Smedbergs i Åtvidaberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 365 389 2 087 1 536 1 663 1 613 1 824 1 788 1 929 3 625
Övrig omsättning 163 42 582 - - 11 - 44 40 2
Rörelseresultat (EBIT) -35 -22 660 37 41 -40 55 121 34 9
Resultat efter finansnetto -75 -32 647 -9 -4 -78 16 75 -16 -31
Årets resultat -25 0 364 -14 -4 -55 5 34 -16 -21
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 266 1 266 16 8 18 29 41 55 30 52
Omsättningstillgångar 172 98 796 528 675 677 878 774 837 1 187
Tillgångar 1 438 1 364 812 537 693 705 919 829 867 1 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 172 421 57 71 75 130 125 91 106
Obeskattade reserver 84 134 170 0 0 0 23 24 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 113 938 0 294 390 352 387 398 439 346
Kortfristiga skulder 94 120 220 185 232 278 379 282 337 786
Skulder och eget kapital 1 438 1 364 812 537 693 705 919 829 867 1 239
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 322 364 316 306 230 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 82 12 373 295 4 0 0 0 0 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 70 6 162 146 159 165 146 144 122 199
Utdelning till aktieägare 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 528 431 2 669 1 536 1 663 1 624 1 824 1 832 1 969 3 627
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 365 389 1 044 1 536 1 663 1 613 1 824 1 788 1 929 1 813
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 154 21 278 455 510 567 491 481 370 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -35 -22 661 47 51 -28 70 145 56 35
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,17% -81,36% 35,87% -7,64% 3,10% -11,57% 2,01% -7,31% -46,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,43% -1,54% 81,90% 7,08% 6,06% -5,39% 5,98% 14,60% 3,92% 0,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,59% -5,40% 31,86% 2,47% 2,53% -2,36% 3,02% 6,77% 1,76% 0,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,81% 71,47% 56,88% 62,83% 62,30% 62,06% 58,06% 59,12% 47,28% 34,32%
Rörelsekapital/omsättning 21,37% -5,66% 27,60% 22,33% 26,64% 24,74% 27,36% 27,52% 25,92% 11,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,78% 20,27% 68,18% 10,61% 10,25% 10,64% 15,99% 17,16% 10,50% 8,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,98% 81,67% 361,82% 134,05% 156,90% 123,38% 125,33% 111,70% 105,93% 82,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...