Visa allt om Orango i Göteborg AB
Visa allt om Orango i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 50 986 44 661 46 834 39 726 24 302 16 290 12 569 11 464 9 617 9 628
Övrig omsättning 15 23 42 376 4 - - 24 - 17
Rörelseresultat (EBIT) 3 890 2 750 3 439 2 790 383 188 610 926 729 1 143
Resultat efter finansnetto 3 808 2 713 3 404 2 735 339 146 617 892 733 1 196
Årets resultat 2 852 2 702 2 606 1 913 210 72 308 650 523 621
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 124 186 468 475 2 171 2 255 2 826 2 286 161
Omsättningstillgångar 18 507 17 755 21 895 12 982 10 442 6 516 5 313 4 148 4 483 5 395
Tillgångar 18 511 17 880 22 081 13 450 10 917 8 688 7 568 6 974 6 769 5 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 107 3 755 4 054 2 748 2 065 1 854 1 782 1 474 1 914 1 791
Obeskattade reserver 0 0 844 848 688 720 720 550 550 550
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 900 1 020 1 218 1 260 0
Kortfristiga skulder 15 403 14 125 17 184 9 854 8 165 5 213 4 045 3 732 3 045 3 215
Skulder och eget kapital 18 511 17 880 22 081 13 450 10 917 8 688 7 568 6 974 6 769 5 556
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 1 022 2 641 1 755
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 16 397 13 881 9 405 6 599 5 291 2 824 1 482 1 738
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 7 463 3 515 4 279 3 171 2 344 1 774 1 424 1 516
Utdelning till aktieägare 0 3 500 3 000 1 300 0 0 0 0 0 400
Omsättning 51 001 44 684 46 876 40 102 24 306 16 290 12 569 11 488 9 617 9 645
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 36 33 30 21 14 12 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 378 1 241 1 419 1 324 1 157 1 164 1 047 1 274 1 202 1 204
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 781 774 737 695 673 729 648 751 683 643
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 900 2 760 3 456 2 887 478 272 687 958 765 1 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,16% -4,64% 17,89% 63,47% 49,18% 29,60% 9,64% 19,21% -0,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,03% 15,39% 15,59% 21,06% 3,77% 2,30% 8,87% 13,34% 11,07% 21,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,63% 6,16% 7,35% 7,13% 1,70% 1,23% 5,34% 8,11% 7,79% 12,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,86% 80,99% 71,76% 71,46% 75,09% 79,26% 84,24% 85,68% 78,95% 81,91%
Rörelsekapital/omsättning 6,09% 8,13% 10,06% 7,87% 9,37% 8,00% 10,09% 3,63% 14,95% 22,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,78% 21,00% 21,34% 25,35% 23,83% 27,45% 30,56% 26,95% 34,26% 39,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,15% 125,70% 127,42% 131,74% 127,89% 125,00% 131,35% 111,15% 147,22% 167,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...