Visa allt om ACT Logimark Sverige AB
Visa allt om ACT Logimark Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 51 037 44 971 46 695 43 844 40 528 45 329 47 188 36 543 33 692 32 139
Övrig omsättning 45 161 6 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 946 2 024 2 913 1 679 167 458 615 1 168 1 417 1 470
Resultat efter finansnetto 3 773 1 925 2 823 124 491 664 480 1 130 1 331 1 415
Årets resultat 2 243 1 091 1 818 -321 417 466 229 591 674 727
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 551 1 578 1 608 1 646 1 524 60
Omsättningstillgångar 21 410 19 074 15 995 16 407 13 605 13 587 16 720 11 143 10 426 9 705
Tillgångar 21 410 19 074 15 995 16 407 15 156 15 165 18 328 12 788 11 950 9 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 476 4 233 4 942 3 123 3 445 3 028 2 746 2 517 1 926 2 102
Obeskattade reserver 3 189 2 331 2 161 1 698 1 579 1 673 1 671 1 545 1 254 897
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 768 4 043 361 959 1 056 1 348 2 435 1 297 1 290 892
Kortfristiga skulder 11 978 8 467 8 532 10 627 9 078 9 116 11 476 7 430 7 480 5 874
Skulder och eget kapital 21 410 19 074 15 995 16 407 15 156 15 165 18 328 12 788 11 950 9 765
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 1 764 1 024 1 097 958
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 9 075 8 769 8 631 8 484 9 140 6 088 6 879 4 746 4 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 3 244 3 805 3 959 3 902 4 398 3 904 3 883 2 816 2 369
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 1 800 0 0 0 0 0 0 250
Omsättning 51 082 45 132 46 701 43 844 40 528 45 329 47 188 36 543 33 692 32 139
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 21 20 20 19 18 19 17 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 002 2 141 2 335 2 192 2 133 2 518 2 484 2 150 2 246 2 472
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 817 627 639 641 668 768 634 712 598 593
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 946 2 111 2 913 1 680 193 489 652 1 213 1 445 1 635
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,49% -3,69% 6,50% 8,18% -10,59% -3,94% 29,13% 8,46% 4,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,43% 10,82% 18,56% 1,40% 4,24% 5,78% 3,43% 9,81% 11,94% 15,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,73% 4,59% 6,36% 0,52% 1,59% 1,93% 1,33% 3,43% 4,24% 4,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,42% 56,13% 53,63% 55,44% 56,11% 54,80% 57,67% 59,28% 53,37% 46,48%
Rörelsekapital/omsättning 18,48% 23,59% 15,98% 13,18% 11,17% 9,86% 11,11% 10,16% 8,74% 11,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,52% 31,72% 41,44% 27,11% 30,41% 28,10% 21,70% 28,59% 23,67% 28,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,75% 139,47% 107,07% 85,68% 73,01% 91,33% 102,89% 95,63% 80,64% 98,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...