Visa allt om Einar Mattsson Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 421 766 495 564 737 956 1 028 261 965 226 893 697 913 147 735 011 509 369 647 065
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -19 632 -16 312 10 569 30 051 -18 246 13 551 -10 852 -19 336 -29 517 -25 463
Resultat efter finansnetto -19 644 -16 314 10 052 28 819 -18 857 13 565 -10 437 -18 812 -28 403 -24 559
Årets resultat 1 096 -1 570 -92 433 12 857 -14 906 5 663 -8 697 89 799 -28 761 -18 191
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 569 47 335 47 502 23 897 39 404 31 460 34 699 29 630 54 764 57 150
Omsättningstillgångar 617 295 647 953 661 593 1 048 472 681 019 810 303 743 427 816 058 624 331 656 524
Tillgångar 664 864 695 288 709 096 1 072 369 720 423 841 763 778 126 845 688 679 095 713 674
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 239 734 238 638 238 638 331 071 318 213 333 120 327 457 336 154 246 355 275 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 9 527 11 569 13 487 14 199 14 368 15 403 18 646 22 220 13 750 755
Långfristiga skulder 0 0 0 5 5 5 26 26 53 58
Kortfristiga skulder 415 603 445 080 456 971 727 094 387 837 493 237 431 997 487 288 418 936 437 745
Skulder och eget kapital 664 864 695 288 709 096 1 072 369 720 423 841 763 778 126 845 688 679 095 713 674
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 216 1 256 300 300 1 457 2 245 2 086 1 698 650 1 458
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 748 43 307 55 884 106 913 125 867 121 989 117 496 105 519 93 689 104 551
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 17 702 19 657 26 083 47 795 55 778 52 396 47 530 43 191 40 192 39 538
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 421 766 495 564 737 956 1 028 261 965 226 893 697 913 147 735 011 509 369 647 065
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 91 109 281 265 289 282 245 259 280
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 550 5 446 6 770 3 659 3 642 3 092 3 238 3 000 1 967 2 311
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 732 706 755 552 691 611 593 614 519 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 632 -14 944 12 198 34 583 -13 471 17 966 -6 961 -15 651 -25 292 -20 538
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,89% -32,85% -28,23% 6,53% 8,00% -2,13% 24,24% 44,30% -21,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,95% -2,35% 1,73% 3,38% -2,53% 1,61% -1,33% -2,17% -4,03% -3,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,65% -3,29% 1,66% 3,52% -1,89% 1,52% -1,13% -2,50% -5,38% -3,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,44% 0,26% 3,72% 4,50% -0,41% 3,60% 0,24% -0,63% -3,69% -1,37%
Rörelsekapital/omsättning 47,82% 40,94% 27,73% 31,25% 30,37% 35,48% 34,11% 44,73% 40,32% 33,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,06% 34,32% 33,65% 30,87% 44,17% 39,57% 42,08% 39,75% 36,28% 38,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,17% 142,23% 139,94% 137,49% 166,68% 154,24% 159,97% 156,57% 135,97% 140,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!