Visa allt om Hotel Reisen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 76 356 25 791 17 411 65 699 55 513 70 018 74 728 71 254 68 564 68 077
Övrig omsättning 2 213 3 687 8 351 68 158 160 135 192 150 151
Rörelseresultat (EBIT) -15 436 -17 246 -36 785 2 522 -3 702 3 937 3 640 1 351 -179 1 476
Resultat efter finansnetto -14 630 -18 198 -36 886 2 378 -3 344 4 155 4 116 1 621 132 1 463
Årets resultat -130 -16 278 -36 054 1 240 -302 2 513 2 903 951 217 1 431
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 330 2 419 1 901 762 722 523 759 1 133 1 530 1 836
Omsättningstillgångar 68 610 61 219 25 883 28 423 20 168 22 951 19 819 17 205 15 549 17 350
Tillgångar 70 940 63 638 27 784 29 185 20 890 23 474 20 578 18 338 17 079 19 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 284 13 869 147 11 375 10 135 10 437 7 925 5 022 4 071 3 854
Obeskattade reserver 0 0 0 832 0 3 042 2 123 1 739 1 350 1 515
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 656 49 769 27 637 16 978 10 755 9 995 10 530 11 577 11 658 13 817
Skulder och eget kapital 70 940 63 638 27 784 29 185 20 890 23 474 20 578 18 338 17 079 19 186
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 15 569 17 215 16 440 15 070
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 6 312 6 184 6 114 5 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 569 29 478 25 762 65 767 55 671 70 178 74 863 71 446 68 714 68 228
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 19 18 36 34 45 48 52 44 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 776 1 357 967 1 825 1 633 1 556 1 557 1 370 1 558 1 448
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 652 772 648 584 569 471 460 451 516 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 012 -16 975 -36 595 2 709 -3 476 4 263 4 086 1 804 277 2 269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 196,06% 48,13% -73,50% 18,35% -20,72% -6,30% 4,88% 3,92% 0,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,27% -27,10% -132,38% 8,64% -15,51% 18,16% 20,05% 8,92% 1,05% 7,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,83% -66,87% -211,25% 3,84% -5,83% 6,09% 5,52% 2,30% 0,26% 2,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,32% 83,72% 84,87% 87,77% 85,58% 86,11% 85,68% 86,20% 86,92% 87,64%
Rörelsekapital/omsättning 22,20% 44,40% -10,07% 17,42% 16,96% 18,50% 12,43% 7,90% 5,67% 5,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,18% 21,79% 0,53% 41,20% 48,52% 54,57% 46,56% 34,78% 30,00% 26,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,69% 122,44% 92,99% 165,32% 183,91% 224,75% 182,68% 142,83% 128,26% 121,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!