Visa allt om NCC Komponent AB
Visa allt om NCC Komponent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 31 1 101 7 891 172 753 170 755 219 366 134 223
Övrig omsättning - - - - - - - - - 150 000
Rörelseresultat (EBIT) -675 -1 262 -4 365 -2 447 -3 069 -307 -22 323 -27 555 -17 206 -715 599
Resultat efter finansnetto -678 -1 235 -4 357 -2 361 -3 068 1 020 -21 995 -25 324 -51 393 -722 913
Årets resultat -6 3 -1 1 -2 261 752 -14 807 -20 000 -37 779 -365 548
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 762 2 204 18 004 24 745 89 195
Omsättningstillgångar 2 094 1 955 4 954 3 113 11 274 14 662 100 434 202 443 342 652 685 772
Tillgångar 2 094 1 955 4 954 3 113 11 274 16 424 102 638 220 447 367 397 774 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 180 177 178 7 177 2 241 76 001 166 089 156 608 3 716
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 900 0 0
Avsättningar (tkr) 0 850 550 950 2 980 2 050 4 335 4 875 3 593 1 420
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 920 925 4 227 1 985 1 117 12 133 22 302 47 583 207 196 769 831
Skulder och eget kapital 2 094 1 955 4 954 3 113 11 274 16 424 102 638 220 447 367 397 774 967
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 981 4 423
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 171
Löner till övriga anställda 0 0 - 256 386 420 1 107 2 738 28 221 65 277
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 3 282 83 123 1 560 1 145 1 665 14 629 28 885
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 7 000 0 0 120 000 0 0
Omsättning 0 0 0 31 1 101 7 891 172 753 170 755 219 366 284 223
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 0 1 2 77 168
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 172 753 85 378 2 849 799
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 2 252 2 202 569 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -675 -1 262 -4 365 -2 447 -3 069 -307 -9 987 -25 110 1 274 -693 880
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -97,18% -86,05% -95,43% 1,17% -22,16% 63,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -75,52% -26,02% 6,21% -21,43% -11,19% -4,04% -92,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -7 583,87% -266,49% 12,93% -12,73% -14,45% -6,76% -532,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% -12,92% -16,14% -7,84% -464,59%
Rörelsekapital/omsättning - - - 3 638,71% 922,52% 32,05% 45,23% 90,69% 61,75% -62,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,31% 9,21% 3,57% 5,72% 63,66% 13,64% 74,05% 75,98% 42,63% 0,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,06% 211,35% 117,20% 156,83% 1 009,31% 119,15% 445,37% 406,94% 161,12% 86,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...