Visa allt om Neld International Consulting AB
Visa allt om Neld International Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 385 2 179 1 783 3 257 3 462 1 646 2 246 3 300 4 269 1 950
Övrig omsättning 300 - 300 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 009 381 -21 973 1 111 -51 40 261 756 20
Resultat efter finansnetto 1 010 665 -14 986 1 119 -41 42 258 756 17
Årets resultat 639 374 43 565 609 16 26 135 396 8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 970 2 570 0 0 1 8 15 42 62 62
Omsättningstillgångar 1 276 1 049 2 737 3 058 2 189 1 093 1 128 1 367 1 623 485
Tillgångar 4 246 3 619 2 737 3 058 2 190 1 101 1 143 1 409 1 685 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 931 2 292 1 918 1 875 1 310 701 685 659 525 129
Obeskattade reserver 1 010 823 648 733 480 195 265 265 196 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 305 504 170 450 400 205 193 485 965 418
Skulder och eget kapital 4 246 3 619 2 737 3 058 2 190 1 101 1 143 1 409 1 685 547
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 532 428 405 367 828 689 77
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 565 565 387 291 26 323 313 355 262
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 204 210 322 259 169 267 436 426 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 685 2 179 2 083 3 257 3 462 1 646 2 246 3 300 4 269 1 950
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 385 1 090 892 1 086 1 154 823 1 123 1 100 1 423 975
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 912 406 420 443 371 376 548 557 503 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 009 381 -21 974 1 118 -44 67 287 784 46
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,45% 22,21% -45,26% -5,92% 110,33% -26,71% -31,94% -22,70% 118,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,79% 18,38% -0,55% 32,24% 51,10% -3,72% 3,67% 19,02% 45,64% 3,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,35% 30,52% -0,84% 30,27% 32,32% -2,49% 1,87% 8,12% 18,01% 1,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,71% 25,01% 143,97% 80,07% 51,68% 53,95% 41,63% 26,73% 15,41% 3,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,58% 81,07% 88,54% 80,01% 75,97% 76,72% 77,02% 60,63% 39,53% 23,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 418,36% 208,13% 1 610,00% 679,56% 547,25% 533,17% 584,46% 281,86% 168,19% 116,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...