Visa allt om Brummer & Partners AB
Visa allt om Brummer & Partners AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 718 427 906 519 1 262 246 786 641 920 480 948 343 1 274 826 995 499 695 820 532 293
Övrig omsättning - 200 713 553 556 908 879 418 540 191 283 229 898 217 336 77 619 270 692
Rörelseresultat (EBIT) -14 181 297 548 790 735 906 361 615 732 405 503 630 258 580 065 350 633 381 298
Resultat efter finansnetto 530 068 292 706 821 884 906 267 663 708 437 945 654 830 624 144 399 182 465 277
Årets resultat 439 722 243 901 750 036 887 739 428 172 225 988 418 881 400 512 229 294 346 183
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 500 751 4 922 802 5 233 393 4 898 865 4 668 400 4 088 231 3 779 241 1 437 827 884 895 1 177 185
Omsättningstillgångar 561 153 782 126 1 161 041 1 296 844 656 405 525 304 607 012 587 709 591 237 406 346
Tillgångar 6 061 904 5 704 928 6 394 434 6 195 709 5 324 805 4 613 535 4 386 253 2 025 536 1 476 132 1 583 531
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 490 665 1 188 446 1 560 074 1 749 177 1 273 085 1 140 832 1 217 984 1 195 748 975 787 1 149 662
Minoritetsintressen 12 712 18 522 0 0 106 198 125 370 134 058 141 031 100 182 94 385
Avsättningar (tkr) 4 100 384 3 928 070 4 107 496 3 782 061 3 490 657 2 947 398 2 618 639 87 498 78 460 93 788
Långfristiga skulder 1 708 239 458 572 86 212 847 1 256 874 935
Kortfristiga skulder 456 435 569 651 726 406 663 899 454 779 399 723 414 725 600 003 320 829 244 761
Skulder och eget kapital 6 061 904 5 704 928 6 394 434 6 195 709 5 324 805 4 613 535 4 386 253 2 025 536 1 476 132 1 583 531
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 43 353 26 109 22 581 32 884 29 128 31 023 67 868 71 555 69 629 40 940
Varav tantiem till styrelse & VD 24 455 8 077 4 515 12 083 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 274 082 300 325 379 707 250 902 226 373 194 173 289 824 208 315 129 703 167 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 110 437 116 069 130 699 104 036 95 025 87 460 1 338 900 106 070 68 021 87 997
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 718 427 1 107 232 1 815 802 1 695 520 1 339 020 1 139 626 1 504 724 1 212 835 773 439 802 985
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 246 261 275 259 228 219 206 182 170 147
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 920 3 473 4 590 3 037 4 037 4 330 6 188 5 470 4 093 3 621
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 829 1 761 2 014 1 564 1 609 1 498 2 454 2 169 1 623 2 063
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 828 311 825 798 379 923 570 625 186 472 865 656 246 587 354 355 048 385 782
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,75% -28,18% 60,46% -14,54% -2,94% -25,61% 28,06% 43,07% 30,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,28% 5,63% 15,86% 16,08% 12,91% 9,65% 17,47% 33,81% 33,76% 30,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 78,29% 35,44% 80,32% 126,66% 74,69% 46,94% 60,10% 68,79% 71,61% 89,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,58% 23,44% 34,43% 80,46% 21,90% 13,24% 15,08% -1,23% 38,86% 30,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,59% 20,83% 24,40% 28,23% 23,91% 24,73% 27,77% 59,03% 66,10% 72,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,94% 137,30% 159,83% 195,34% 144,33% 131,42% 146,36% 97,95% 184,28% 166,02%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1 035
Rörelseresultat (EBIT) -44 919 -51 091 -46 175 -72 101 -29 424 -42 455 -37 655 -73 282 -92 863 -99 228
Resultat efter finansnetto 225 491 117 837 720 913 986 473 208 470 374 557 323 489 93 882 293 735 137 612
Årets resultat 468 831 191 978 771 090 972 336 223 777 424 972 347 951 116 698 345 628 152 845
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 029 269 687 683 641 689 963 504 811 379 897 016 819 003 954 183 833 883 960 927
Omsättningstillgångar 325 512 348 578 760 356 743 607 200 807 175 905 124 863 91 299 74 456 154 344
Tillgångar 1 354 781 1 036 261 1 402 045 1 707 111 1 012 186 1 072 921 943 866 1 045 482 908 339 1 115 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 135 855 789 254 1 097 276 1 237 910 715 574 678 908 547 133 541 416 591 787 622 469
Obeskattade reserver 91 229 91 151 104 673 111 302 111 302 138 002 198 081 199 900 209 552 251 973
Avsättningar (tkr) 19 305 0 0 0 19 924 11 387 14 816 34 300 10 695 18 460
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 108 392 155 856 200 096 357 899 165 386 244 624 183 836 269 866 96 305 222 369
Skulder och eget kapital 1 354 781 1 036 261 1 402 045 1 707 111 1 012 186 1 072 921 943 866 1 045 482 908 339 1 115 271
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 813 2 700 2 490 2 472 2 899 3 555 7 980 9 208 6 559 8 809
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 187 1 749 4 792 - - 200 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 829 2 285 3 407 1 774 1 924 2 398 3 502 3 745 2 995 3 323
Utdelning till aktieägare 400 000 0 500 000 900 000 450 000 300 000 300 000 400 000 300 000 400 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 035
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 - 2 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 006 3 100 3 924 2 922 - 6 205 5 742 7 851 5 199 13 147
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 910 -50 167 -44 887 -70 226 -27 982 -41 238 -36 635 -72 498 -92 557 -98 793
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,09% 83,02% 84,09% 77,60% 79,27% 72,76% 73,43% 65,88% 82,15% 72,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 300,31% 223,65% 380,00% 207,77% 121,42% 71,91% 67,92% 33,83% 77,31% 69,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...