Visa allt om Heimstaden Klintehus AB
Visa allt om Heimstaden Klintehus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 142 16 052 15 684 15 500 15 161 14 600 14 368 14 143 13 526 13 154
Övrig omsättning - - - - 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 802 8 302 8 123 8 364 8 230 7 204 7 381 6 755 5 782 4 468
Resultat efter finansnetto 6 983 6 284 5 320 5 489 5 235 4 288 6 039 5 294 537 222
Årets resultat 901 4 288 1 088 859 5 449 3 143 3 516 3 827 788 -290
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 773 112 527 110 083 110 594 111 478 112 046 112 891 113 879 114 867 115 854
Omsättningstillgångar 106 741 106 681 60 739 51 931 43 028 34 930 31 051 23 008 14 933 6 810
Tillgångar 219 513 219 208 170 823 162 524 154 506 146 976 143 942 136 886 129 800 122 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 309 4 408 1 197 979 1 213 783 3 636 1 876 1 189 377
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 657 1 657 392 124 124
Avsättningar (tkr) 3 840 2 680 2 450 2 140 1 898 2 009 1 749 1 490 1 230 1 481
Långfristiga skulder 0 0 0 93 590 94 570 95 550 96 530 89 950 90 950 91 950
Kortfristiga skulder 210 365 212 120 167 176 65 815 56 825 46 977 40 370 43 179 36 307 28 733
Skulder och eget kapital 219 513 219 208 170 823 162 524 154 506 146 976 143 942 136 886 129 800 122 664
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 503
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 154
Utdelning till aktieägare 5 188 0 1 077 0 1 093 662 0 1 756 1 069 256
Omsättning 16 142 16 052 15 684 15 500 15 164 14 600 14 368 14 143 13 526 13 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 3 3 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 5 167 5 054 - - - 6 763 6 577
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 0 0 - - - 0 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 837 9 321 9 133 9 357 9 218 8 192 8 369 7 743 6 770 5 455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,56% 2,35% 1,19% 2,24% 3,84% 1,61% 1,59% 4,56% 2,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,55% 3,79% 4,76% 5,15% 5,33% 4,90% 5,13% 4,94% 4,84% 3,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,34% 51,72% 51,79% 53,96% 54,29% 49,35% 51,43% 47,86% 46,41% 35,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,33% 100,00% 100,00% 60,48% 54,26% 49,34% 51,38% 47,76% 42,84% 33,97%
Rörelsekapital/omsättning -641,95% -656,86% -678,63% -89,57% -91,00% -82,51% -64,86% -142,62% -158,02% -166,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,42% 2,01% 0,70% 0,60% 0,79% 1,36% 3,37% 1,58% 0,98% 0,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,74% 50,29% 36,33% 78,90% 75,72% 74,36% 76,92% 53,29% 41,13% 23,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...