Visa allt om Nicklason Fiskeri AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 15 958 17 048 17 131 19 284 13 832 14 710 15 089 15 169 13 705 12 026
Övrig omsättning 662 631 564 1 454 353 933 - 52 536 -
Rörelseresultat (EBIT) -616 225 1 524 3 205 -645 47 1 968 744 2 606 1 265
Resultat efter finansnetto 2 563 3 171 11 146 12 465 9 678 54 1 964 574 2 510 1 189
Årets resultat 3 534 3 176 10 314 10 736 10 346 23 476 135 914 622
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 537 4 127 4 722 5 330 5 512 6 188 4 464 4 452 4 638 2 964
Omsättningstillgångar 20 626 21 707 24 001 16 458 10 138 8 676 10 195 1 126 3 282 2 602
Tillgångar 24 163 25 834 28 723 21 787 15 650 14 864 14 659 5 578 7 920 5 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 122 19 188 20 011 13 747 10 511 1 065 1 792 1 826 2 202 1 528
Obeskattade reserver 2 978 3 380 2 982 2 820 1 698 2 402 2 402 2 152 1 791 972
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 395 251 1 289 1 289 10 052 9 755 25 3 023 1 536
Kortfristiga skulder 1 714 2 871 5 479 3 931 2 152 1 344 709 1 575 905 1 530
Skulder och eget kapital 24 163 25 834 28 723 21 787 15 650 14 864 14 659 5 578 7 920 5 565
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 1 296 1 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 708 186 187 395 1 839 1 454 1 621
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 457 290 294 337 948 959 727
Utdelning till aktieägare 0 0 1 600 4 050 4 500 0 0 0 0 240
Omsättning 16 620 17 679 17 695 20 738 14 185 15 643 15 089 15 221 14 241 12 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 1 1 2 4 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 319 4 262 4 283 4 821 13 832 14 710 7 545 3 792 2 284 1 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 523 295 302 296 10 344 8 673 3 735 719 628 622
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -26 820 2 132 3 788 -85 561 2 346 1 066 2 712 1 447
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,39% -0,48% -11,16% 39,42% -5,97% -2,51% -0,53% 10,68% 13,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,67% 12,27% 38,81% 57,23% 61,83% 0,40% 13,47% 13,48% 32,94% 22,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,15% 18,60% 65,06% 64,65% 69,96% 0,41% 13,09% 4,96% 19,04% 10,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 118,51% 110,49% 108,12% 64,96% 57,74% 49,84% 62,87% -2,96% 17,34% 8,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,75% 84,48% 77,77% 73,19% 75,63% 19,77% 24,30% 61,17% 44,47% 40,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 203,38% 756,08% 438,05% 418,67% 471,10% 645,54% 1 437,94% 71,49% 362,65% 170,07%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...