Visa allt om Skruf Snus AB
Visa allt om Skruf Snus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09
Nettoomsättning 1 272 744 1 044 776 918 618 736 650 601 769 420 675 310 271 272 655 180 794 143 452
Övrig omsättning 3 408 2 704 - 252 272 1 723 5 18 - 58
Rörelseresultat (EBIT) 615 126 472 466 413 573 292 652 207 444 135 462 97 293 92 379 69 339 46 702
Resultat efter finansnetto 616 296 473 087 413 525 293 153 208 652 137 578 98 546 92 780 68 534 42 825
Årets resultat 372 652 276 206 222 972 145 390 98 653 63 718 38 716 41 294 49 434 30 761
Balansräkningar (tkr)
2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 461 157 372 516 386 189 341 585 275 154 194 210 142 153 94 505 30 597 27 568
Omsättningstillgångar 943 509 700 580 513 297 336 380 392 459 258 873 184 343 141 391 133 483 102 114
Tillgångar 1 404 666 1 073 096 899 486 677 965 667 614 453 083 326 495 235 897 164 080 129 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 373 077 276 631 223 397 145 815 104 076 245 423 181 705 142 989 101 695 52 261
Obeskattade reserver 696 474 558 012 440 241 313 164 207 199 132 786 82 029 36 518 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 848
Kortfristiga skulder 335 115 238 454 235 848 218 986 356 339 74 874 61 762 56 390 62 385 28 574
Skulder och eget kapital 1 404 666 1 073 096 899 486 677 965 667 614 453 083 326 495 235 897 164 080 129 682
Löner & utdelning (tkr)
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
Löner till styrelse & VD 1 448 1 339 1 172 869 0 0 0 0 0 1 627
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 91 673 76 832 71 063 66 579 62 654 48 507 42 268 29 486 24 277 19 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 36 682 31 664 25 415 22 972 20 982 17 602 15 270 10 686 8 133 7 502
Utdelning till aktieägare 372 652 276 206 222 972 145 390 103 651 0 0 0 0 0
Omsättning 1 276 152 1 047 480 918 618 736 902 602 041 422 398 310 276 272 673 180 794 143 510
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 289 261 246 198 175 150 132 100 82 61
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 404 4 003 3 734 3 720 3 439 2 805 2 351 2 727 2 205 2 352
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 475 452 514 506 492 490 452 448 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 658 784 510 540 442 682 314 145 222 225 148 257 104 136 96 351 72 787 50 183
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,82% 13,73% 24,70% 22,41% 43,05% 35,58% 13,80% 50,81% 26,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,94% 44,16% 46,09% 43,26% 31,26% 30,44% 30,26% 39,39% 42,60% 36,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,49% 45,36% 45,13% 39,82% 34,68% 32,78% 31,84% 34,08% 38,66% 33,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,81% 65,55% 59,04% 59,84% 47,01% 48,43% 58,46% 70,30% 68,36% 63,79%
Rörelsekapital/omsättning 47,80% 44,23% 30,20% 15,94% 6,00% 43,74% 39,51% 31,18% 39,33% 51,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,23% 66,34% 63,01% 57,54% 38,46% 75,77% 74,17% 72,02% 61,98% 40,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,96% 264,54% 182,57% 114,59% 89,20% 270,03% 248,92% 217,63% 184,96% 279,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...