Visa allt om Easypark AB
Visa allt om Easypark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 200 983 126 316 75 903 58 800 48 950 36 772 32 670 24 925 19 917 17 604
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 042 -7 736 -8 374 1 078 3 391 768 -154 272 288 170
Resultat efter finansnetto 79 231 -5 802 -9 077 919 3 415 884 199 340 -211 29
Årets resultat 69 812 -4 495 -7 566 822 2 454 634 164 208 -244 1 327
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 207 860 47 691 4 207 2 281 956 1 977 1 953 2 224 1 715 1 668
Omsättningstillgångar 81 464 32 798 60 592 34 927 35 924 17 208 13 916 12 379 9 418 8 446
Tillgångar 289 325 80 488 64 799 37 208 36 880 19 185 15 869 14 603 11 133 10 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 363 16 551 13 267 5 832 5 011 2 557 1 923 1 759 1 551 1 795
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 78 767 28 181 26 242 19 783 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 124 196 35 757 25 289 11 593 31 870 16 628 13 946 12 844 9 582 8 320
Skulder och eget kapital 289 325 80 488 64 799 37 208 36 880 19 185 15 869 14 603 11 133 10 115
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 296 1 026 955 972 869 965
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 175 171 117 - - -
Löner till övriga anställda 31 392 28 767 23 547 19 834 14 001 12 034 10 128 8 573 6 321 5 110
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 443 11 542 9 720 7 874 5 787 4 583 4 412 3 455 3 046 2 600
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 200 983 126 316 75 903 58 800 48 950 36 772 32 670 24 925 19 917 17 604
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 51 56 44 32 28 27 27 19 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 526 2 477 1 355 1 336 1 530 1 313 1 210 923 1 048 1 174
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 776 774 608 679 684 661 614 516 555 593
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 65 612 -2 536 -7 684 1 611 3 871 1 107 187 466 329 206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,11% 66,42% 29,09% 20,12% 33,12% 12,56% 31,07% 25,14% 13,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,32% -7,03% -12,92% 3,01% 10,17% 5,82% 1,99% 3,93% 2,96% 2,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,20% -4,48% -11,03% 1,91% 7,66% 3,04% 0,97% 2,30% 1,66% 1,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,94%
Rörelsekapital/omsättning -21,26% -2,34% 46,51% 39,68% 8,28% 1,58% -0,09% -1,87% -0,82% 0,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,85% 20,56% 20,47% 15,67% 13,59% 13,33% 12,12% 12,05% 13,93% 17,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,59% 91,72% 239,60% 301,28% 112,72% 103,49% 99,78% 96,38% 98,29% 101,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...