Visa allt om Byggfolket i Värmland AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 64 992 48 906 33 069 36 569 43 927 31 497 30 592 36 295 29 723 26 445
Övrig omsättning 57 0 135 48 0 200 80 97 0 96
Rörelseresultat (EBIT) 2 054 1 939 257 316 1 325 403 -52 639 271 393
Resultat efter finansnetto 2 054 1 938 250 303 1 308 384 -67 635 289 392
Årets resultat 1 132 1 203 233 246 1 081 259 165 280 152 200
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 379 130 176 207 389 571 667 680 447 497
Omsättningstillgångar 15 212 14 208 8 542 12 699 11 652 9 440 8 259 6 984 6 305 12 955
Tillgångar 15 590 14 338 8 718 12 906 12 041 10 012 8 926 7 664 6 752 13 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 605 1 823 1 619 1 986 2 140 1 209 950 936 785 1 896
Obeskattade reserver 1 800 1 240 873 899 955 956 941 1 248 1 045 981
Avsättningar (tkr) 450 170 150 338 412 50 50 50 20 20
Långfristiga skulder 0 0 30 106 222 335 162 205 0 0
Kortfristiga skulder 10 736 11 105 6 046 9 576 8 311 7 462 6 822 5 225 4 902 10 555
Skulder och eget kapital 15 590 14 338 8 718 12 906 12 041 10 012 8 926 7 664 6 752 13 452
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 340
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 8 890 7 267 6 821 6 266 5 563 4 134
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 3 371 2 743 2 716 2 457 2 006 2 110
Utdelning till aktieägare 350 350 0 0 400 150 0 150 80 0
Omsättning 65 049 48 906 33 204 36 617 43 927 31 697 30 672 36 392 29 723 26 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 18 18 21 21 21 18 17 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 095 2 717 1 837 1 741 2 092 1 500 1 700 2 135 1 858 1 653
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 589 590 578 593 485 537 521 484 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 116 2 069 393 498 1 507 598 51 744 320 451
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,89% 47,89% -9,57% -16,75% 39,46% 2,96% -15,71% 22,11% 12,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,18% 13,52% 2,95% 2,45% 11,01% 4,04% -0,56% 8,46% 4,30% 2,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,16% 3,96% 0,78% 0,86% 3,02% 1,28% -0,16% 1,79% 0,98% 1,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,45% 29,35% 40,94% 34,17% 38,76% 37,05% 40,52% 30,61% 42,48% 24,18%
Rörelsekapital/omsättning 6,89% 6,34% 7,55% 8,54% 7,61% 6,28% 4,70% 4,85% 4,72% 9,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,72% 19,46% 26,38% 20,82% 23,96% 19,52% 18,87% 24,21% 23,03% 19,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,43% 127,94% 140,47% 132,61% 140,20% 126,51% 105,19% 118,43% 120,42% 91,46%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...