Visa allt om Serviceakuten i Malmö AB
Visa allt om Serviceakuten i Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 959 9 336 7 457 6 425 6 555 6 059 6 341 5 624 3 273 3 426
Övrig omsättning 5 16 17 60 - 23 - - 102 111
Rörelseresultat (EBIT) 2 158 1 353 1 114 780 940 551 901 225 -1 66
Resultat efter finansnetto 2 158 1 354 1 113 784 945 559 893 221 4 67
Årets resultat 1 340 919 649 542 522 304 493 160 10 42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 476 649 199 116 63 70 24 53 24 32
Omsättningstillgångar 6 864 5 066 4 199 3 325 2 625 2 055 2 242 1 378 602 624
Tillgångar 7 340 5 715 4 398 3 441 2 688 2 125 2 266 1 431 626 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 470 2 253 1 734 1 396 994 762 908 417 258 248
Obeskattade reserver 1 606 1 170 999 723 636 404 265 45 45 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 454 250 250 250 0 0 48 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 811 2 041 1 415 1 072 1 058 958 1 044 969 324 352
Skulder och eget kapital 7 340 5 715 4 398 3 441 2 688 2 125 2 266 1 431 626 656
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 372 378 342 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 980 1 628 1 492 1 072 1 136 915 385 470 147 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 624 396 403 357 354 308 174 345 223 186
Utdelning till aktieägare 1 071 1 124 400 311 140 290 450 0 0 0
Omsättning 9 964 9 352 7 474 6 485 6 555 6 082 6 341 5 624 3 375 3 537
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 992 1 867 1 864 1 606 1 639 1 515 2 114 1 875 1 637 1 713
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 473 485 356 381 319 340 397 417 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 331 1 554 1 175 815 947 592 930 248 7 80
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,67% 25,20% 16,06% -1,98% 8,19% -4,45% 12,75% 71,83% -4,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,40% 23,71% 25,33% 22,78% 35,27% 26,31% 39,76% 15,79% 1,12% 10,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,67% 14,51% 14,94% 12,20% 14,46% 9,23% 14,21% 4,02% 0,21% 1,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,99% 51,56% 52,85% 47,52% 48,31% 42,10% 39,05% 34,17% 34,25% 28,40%
Rörelsekapital/omsättning 50,74% 32,40% 37,33% 35,07% 23,91% 18,11% 18,89% 7,27% 8,49% 7,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,72% 55,39% 57,14% 56,96% 54,42% 49,87% 48,69% 31,46% 46,39% 43,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 319,93% 178,88% 237,39% 243,19% 170,51% 143,84% 166,95% 95,25% 153,40% 107,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...