Visa allt om Galtudden AB
Visa allt om Galtudden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 70 202 495 224 512 1 286 1 187 1 527 1 094 1 555
Övrig omsättning - - - - 400 - 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 -142 -36 -235 3 -65 88 244 -86 -8
Resultat efter finansnetto 22 -154 -47 -230 27 -46 87 229 -88 83
Årets resultat 336 245 -75 -180 27 -46 146 122 -75 85
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 477 477 427 427 427 508 454 469 420 61
Omsättningstillgångar 739 456 346 321 50 82 111 101 248 563
Tillgångar 1 216 933 772 747 476 590 565 570 668 624
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 475 539 295 180 81 54 246 218 95 170
Obeskattade reserver 326 182 76 27 0 0 0 122 64 78
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 246 92 43 141 65 21 320 0
Kortfristiga skulder 414 211 156 447 352 395 253 209 189 376
Skulder och eget kapital 1 216 933 772 747 476 590 565 570 668 624
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 185 187 110 135 165 370 110 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 87 0 0 117 153 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 83 140 163 198 220 361 318 355 267
Utdelning till aktieägare 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 70 202 495 224 912 1 286 1 207 1 527 1 094 1 555
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 70 202 495 224 256 643 1 187 1 527 1 094 1 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 170 328 350 216 259 451 701 499 660
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 -142 -36 -235 10 -57 102 258 -72 17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -65,35% -59,19% 120,98% -56,25% -60,19% 8,34% -22,27% 39,58% -29,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,97% -15,22% -4,66% -29,45% 7,56% -6,27% 15,93% 43,68% -10,78% 13,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,29% -70,30% -7,27% -98,21% 7,03% -2,88% 7,58% 16,31% -6,58% 5,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,56% 96,01% 90,31% 75,63%
Rörelsekapital/omsättning 464,29% 121,29% 38,38% -56,25% -58,98% -24,34% -11,96% -7,07% 5,39% 12,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,97% 72,99% 45,89% 26,76% 17,02% 9,15% 43,54% 53,66% 21,12% 36,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,50% 216,11% 221,79% 71,81% 14,20% 20,76% 43,87% 48,33% 131,22% 149,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...