Visa allt om Einar Mattsson Fastighetsaktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 618 866 559 769 494 495 448 352 429 128 410 605 399 042 391 983 381 588 369 074
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 185 160 158 481 153 624 151 724 150 699 149 371 139 396 37 517 48 435 71 225
Resultat efter finansnetto 87 608 62 236 61 319 79 995 74 055 84 884 62 331 -18 102 -16 350 5 438
Årets resultat 23 086 -31 678 203 008 65 210 59 668 66 563 50 473 3 005 -13 969 -5 785
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 065 266 5 960 039 5 254 271 4 345 160 3 436 730 2 814 794 2 406 754 1 549 885 1 581 328 1 614 543
Omsättningstillgångar 978 820 943 281 67 879 32 423 485 145 447 506 636 039 699 543 689 315 711 100
Tillgångar 7 044 086 6 903 320 5 322 150 4 377 584 3 921 875 3 262 301 3 042 793 2 249 429 2 270 643 2 325 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 603 086 580 000 571 375 368 368 303 158 243 490 176 927 68 817 65 811 129 781
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 354 990 320 928 209 574 171 226 135 088 95 548 60 039 0 0 0
Långfristiga skulder 3 671 369 4 090 307 3 520 673 2 283 110 3 368 259 2 702 292 2 701 826 966 223 2 105 047 2 104 243
Kortfristiga skulder 2 414 641 1 912 085 1 020 527 1 554 880 115 370 220 970 104 001 1 214 388 99 784 91 619
Skulder och eget kapital 7 044 086 6 903 320 5 322 150 4 377 584 3 921 875 3 262 301 3 042 793 2 249 429 2 270 643 2 325 643
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 - - 0 - 1 255 2 159 1 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 - 420 2 301 1 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 618 866 559 769 494 495 448 352 429 128 410 605 399 042 391 983 381 588 369 074
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - - 0 - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 391 983 381 588 369 074
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 1 675 4 460 2 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 345 706 301 722 248 204 223 576 218 079 208 656 191 792 76 980 86 376 109 121
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,56% 13,20% 10,29% 4,48% 4,51% 2,90% 1,80% 2,72% 3,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,64% 2,31% 2,90% 3,48% 3,86% 4,60% 4,62% 2,00% 2,22% 3,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,05% 28,45% 31,22% 33,96% 35,31% 36,57% 35,23% 11,46% 13,20% 20,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,32% 31,57% 33,96% 36,11% 37,10% 37,86% 37,15% 11,71% 15,44% 20,62%
Rörelsekapital/omsättning -232,01% -173,07% -192,65% -339,57% 86,17% 55,17% 133,33% -131,34% 154,49% 167,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,56% 8,40% 10,74% 8,41% 7,73% 7,46% 5,81% 3,06% 2,90% 5,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,54% 49,33% 6,65% 2,09% 420,51% 202,52% 611,57% 57,60% 690,81% 776,15%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 777 2 700 1 950 1 883 1 841 1 840 1 756 1 700 1 632 1 525
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -16 222 -15 276 -11 502 -5 634 -4 510 -2 862 -1 693 -4 111 -9 117 -3 656
Resultat efter finansnetto -16 233 -28 772 372 345 -70 422 -65 434 -64 742 -71 362 -61 041 -67 445 -62 580
Årets resultat 796 -6 230 456 852 140 170 96 474 8 478 -8 486 40
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 217 284 1 190 206 741 275 319 365 316 712 306 848 306 816 305 728 308 115 305 860
Omsättningstillgångar 3 750 392 3 963 166 4 143 935 3 575 645 2 769 029 2 217 417 2 154 855 1 695 000 1 683 393 1 739 342
Tillgångar 4 967 675 5 153 372 4 885 210 3 895 010 3 085 741 2 524 265 2 461 671 2 000 728 1 991 508 2 045 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 581 091 580 295 546 224 89 371 89 231 89 061 88 965 88 436 79 958 138 443
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 416 2 293 326 231 192 155 139 0 0 0
Långfristiga skulder 756 989 1 000 169 1 450 169 3 293 329 2 950 169 2 285 169 2 285 183 950 183 1 890 183 1 890 184
Kortfristiga skulder 3 627 179 3 570 615 2 888 491 512 078 46 148 149 879 87 384 962 109 21 367 16 575
Skulder och eget kapital 4 967 675 5 153 372 4 885 210 3 895 010 3 085 741 2 524 265 2 461 671 2 000 728 1 991 508 2 045 202
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 - - 0 - 1 255 2 159 1 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 - 420 2 301 1 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 777 2 700 1 950 1 883 1 841 1 840 1 756 1 700 1 632 1 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - - 0 - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 1 700 1 632 1 525
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 1 675 4 460 2 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 222 -15 149 -11 446 -5 585 -4 471 -2 825 -1 666 -4 068 -8 987 -3 526
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,85% 38,46% 3,56% 2,28% 0,05% 4,78% 3,29% 4,17% 7,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,76% 0,74% 9,20% -0,05% -0,14% -0,11% -0,05% -0,16% -0,39% -0,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 356,32% 1 403,81% 23 051,23% -112,59% -242,86% -153,42% -71,70% -191,71% -480,94% -21,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -0,29% -3,44% 10,00% 24,32% 36,99% 54,29% 41,00% -44,94% -16,91% 33,70%
Rörelsekapital/omsättning 4 436,91% 14 538,93% 64 381,74% 162 696,07% 147 902,28% 112 366,20% 117 737,53% 43 111,24% 101 839,83% 112 968,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,70% 11,26% 11,18% 2,29% 2,89% 3,53% 3,61% 4,42% 4,01% 6,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,40% 110,99% 143,46% 698,26% 6 000,32% 1 479,47% 2 465,96% 176,18% 7 878,47% 10 493,77%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...