Visa allt om Fegge & Mattes AB
Visa allt om Fegge & Mattes AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 289 16 504 15 007 14 637 14 306 12 980 11 071 8 196 8 006 6 991
Övrig omsättning 1 015 41 44 91 53 102 68 - 42 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 079 1 818 1 193 2 021 1 595 636 1 302 686 820 647
Resultat efter finansnetto 1 903 1 794 1 048 1 794 1 412 463 1 190 608 715 578
Årets resultat 967 1 139 848 1 042 907 522 568 303 326 259
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 447 6 769 6 267 5 182 5 106 5 155 4 292 3 631 2 505 1 985
Omsättningstillgångar 2 928 2 648 2 048 2 225 2 779 2 586 2 583 1 908 1 674 1 657
Tillgångar 9 375 9 417 8 315 7 407 7 885 7 741 6 875 5 538 4 179 3 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 205 2 237 2 098 2 250 2 007 1 620 1 618 1 350 1 047 980
Obeskattade reserver 2 381 1 726 1 350 1 408 974 797 1 062 654 467 213
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 195 1 885 2 457 886 1 348 1 828 1 670 1 640 140 358
Kortfristiga skulder 3 594 3 568 2 409 2 863 3 555 3 496 2 525 1 894 2 524 2 090
Skulder och eget kapital 9 375 9 417 8 315 7 407 7 885 7 741 6 875 5 538 4 179 3 641
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 759 660 882 695
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 100 200 -
Löner till övriga anställda - 2 940 2 635 2 532 2 265 1 785 811 580 334 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 401 1 196 1 117 990 839 786 705 704 470
Utdelning till aktieägare 1 600 1 000 1 000 1 000 500 520 520 300 0 260
Omsättning 17 304 16 545 15 051 14 728 14 359 13 082 11 139 8 196 8 048 6 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 8 7 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 810 1 834 1 667 1 626 1 788 1 854 2 214 2 049 2 002 1 748
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 433 407 374 385 373 456 466 467 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 292 4 456 3 783 4 392 3 880 2 673 2 797 1 799 1 624 1 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,30% 9,98% 2,53% 2,31% 10,22% 17,24% 35,08% 2,37% 14,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,77% 21,86% 14,76% 27,29% 20,44% 8,38% 19,13% 12,39% 19,65% 17,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,11% 12,48% 8,18% 13,81% 11,27% 5,00% 11,88% 8,37% 10,25% 9,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,21% 88,86% 91,47% 91,04% 90,58% 86,76% 84,37% 84,41% 84,10% 84,18%
Rörelsekapital/omsättning -4,09% -5,57% -2,41% -4,36% -5,42% -7,01% 0,52% 0,17% -10,62% -6,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,33% 38,05% 37,90% 45,20% 34,56% 28,52% 34,92% 33,08% 33,10% 31,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,47% 74,22% 85,01% 77,72% 78,17% 73,97% 102,30% 100,74% 66,32% 79,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...