Visa allt om Mark & Grund i Vännäs AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 54 248 49 162 41 832 22 939 22 221 32 013 22 557 15 468 9 036 7 692
Övrig omsättning 230 224 245 194 185 62 21 66 80 89
Rörelseresultat (EBIT) 1 441 3 323 4 166 2 736 595 -953 178 1 603 175 349
Resultat efter finansnetto 1 203 3 051 3 999 2 601 349 -1 375 -32 1 430 95 247
Årets resultat 896 2 347 3 130 2 013 261 70 103 392 65 36
Balansräkningar (tkr)
2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 538 7 409 5 876 3 555 3 206 3 953 5 315 4 904 4 237 2 248
Omsättningstillgångar 19 808 18 400 15 685 7 142 2 467 4 788 4 959 4 018 1 916 1 899
Tillgångar 27 346 25 810 21 561 10 697 5 673 8 741 10 275 8 921 6 153 4 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 529 8 633 6 286 3 206 1 193 932 861 758 366 329
Obeskattade reserver 245 245 245 245 245 245 1 753 1 941 1 053 1 053
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 676 6 696 6 096 3 015 1 405 3 294 3 380 2 984 2 321 1 252
Kortfristiga skulder 9 895 10 235 8 933 4 230 2 830 4 270 4 280 3 237 2 413 1 514
Skulder och eget kapital 27 346 25 810 21 561 10 697 5 673 8 741 10 275 8 921 6 153 4 147
Löner & utdelning (tkr)
2019-02
2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 033 267 545 503 496
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 8 340 5 605 5 549 7 651 4 689 2 223 1 395 984
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 2 867 1 814 1 649 2 475 1 329 797 640 493
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Omsättning 54 478 49 386 42 077 23 133 22 406 32 075 22 578 15 534 9 116 7 781
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 25 22 20 17 17 17 13 7 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 966 1 901 1 147 1 307 1 883 1 327 1 190 1 291 2 564
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 591 517 374 431 660 374 277 363 676
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 225 3 875 4 638 2 956 1 377 336 901 2 227 662 672
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,35% 17,52% 82,36% 3,23% -30,59% - 45,83% 71,18% 17,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,30% 12,95% 19,38% 25,62% 10,56% -10,74% 1,77% 17,99% 2,89% 8,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,67% 6,80% 9,99% 11,95% 2,70% -2,93% 0,81% 10,38% 1,97% 4,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,32% 49,14% 47,05% 54,02% 50,60% 46,44% 46,63% 54,49% 52,76% 50,74%
Rörelsekapital/omsättning 18,27% 16,61% 16,14% 12,69% -1,63% 1,62% 3,01% 5,05% -5,50% 5,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,54% 34,19% 30,04% 31,76% 24,40% 12,73% 20,95% 24,53% 18,56% 26,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,53% 173,44% 171,87% 163,03% 78,52% 105,88% 113,83% 123,45% 78,49% 123,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...