Visa allt om ERSAND Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om ERSAND Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Nettoomsättning 3 718 21 564 7 260 4 646 4 336 3 053 2 403 2 097 6 242 11 760
Övrig omsättning 1 240 205 198 147 2 278 1 032 4 1 452 10 -
Rörelseresultat (EBIT) -281 -580 -2 433 -1 763 -561 -915 -336 2 353 -248 2 689
Resultat efter finansnetto 28 973 29 214 24 752 21 787 2 891 50 175 15 507 6 705 7 608 14 522
Årets resultat 33 001 32 634 27 949 25 325 7 044 53 049 18 561 9 025 7 936 17 949
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 157 52 700 55 136 56 890 61 094 56 430 109 904 24 098 23 066 38 580
Omsättningstillgångar 199 510 173 547 137 077 106 606 80 128 73 238 27 173 34 176 37 729 8 041
Tillgångar 256 666 226 247 192 213 163 497 141 221 129 668 137 076 58 274 60 795 46 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 639 219 638 187 005 159 056 134 691 127 646 74 597 56 036 47 012 39 075
Obeskattade reserver 2 815 2 815 2 815 3 228 3 228 413 413 424 424 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 5 012 5 000
Kortfristiga skulder 1 212 3 794 2 393 1 213 3 302 1 609 62 066 1 814 8 348 2 546
Skulder och eget kapital 256 666 226 247 192 213 163 497 141 221 129 668 137 076 58 274 60 795 46 622
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 1 709 1 909 1 567 1 143 632 496 384 174 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 557 614 580 639 292 275 231 79 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 960 0 0 0 0 0
Omsättning 4 958 21 769 7 458 4 793 6 614 4 085 2 407 3 549 6 252 11 760
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 5 4 4 3 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 239 5 391 1 452 1 162 1 084 1 018 1 202 1 049 6 242 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 581 517 549 633 300 429 370 259 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 -320 -2 299 -1 670 -489 -774 -179 2 494 349 4 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -82,76% 197,02% 56,26% 7,15% 42,02% 27,05% 14,59% -66,40% -46,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,29% 12,91% 12,88% 13,65% 2,05% 38,74% 11,31% 11,62% 13,08% 31,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 779,32% 135,48% 340,94% 480,41% 66,65% 1 645,37% 645,40% 323,03% 127,40% 125,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,31% 13,18% 100,00% 100,00% 99,22% 8,68% 97,25% 100,00% 28,04% 43,23%
Rörelsekapital/omsättning 5 333,46% 787,21% 1 855,15% 2 268,47% 1 771,82% 2 346,18% -1 452,06% 1 543,25% 470,70% 46,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,29% 98,05% 98,43% 98,82% 97,06% 98,68% 54,64% 96,70% 77,83% 83,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15 473,51% 4 574,25% 5 728,25% 8 422,51% 2 224,23% 4 551,77% 34,31% 1 669,68% 425,54% 245,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...