Visa allt om Holmegard Consulting AB
Visa allt om Holmegard Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 971 952 779 1 034 1 497 1 648 1 222 1 119 1 620 1 237
Övrig omsättning - 63 100 126 100 123 110 110 100 100
Rörelseresultat (EBIT) -71 169 150 182 379 29 213 252 237 131
Resultat efter finansnetto 104 269 163 181 379 21 199 239 279 144
Årets resultat 130 229 158 88 209 47 143 167 98 101
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 427 513 283 336 119 121 127 147 244 313
Omsättningstillgångar 303 503 726 639 814 661 897 860 812 587
Tillgångar 730 1 016 1 009 975 933 782 1 024 1 007 1 057 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 456 626 648 490 543 333 413 391 474 375
Obeskattade reserver 164 190 190 231 169 74 124 124 124 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 100 4 150
Kortfristiga skulder 110 200 171 254 222 374 487 392 455 325
Skulder och eget kapital 730 1 016 1 009 975 933 782 1 024 1 007 1 057 900
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 706 532 412 662 451
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 431 318 482 698 308 57 51 25 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 192 150 215 294 392 244 205 308 201
Utdelning till aktieägare 150 300 250 0 140 0 127 120 250 0
Omsättning 971 1 015 879 1 160 1 597 1 771 1 332 1 229 1 720 1 337
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 486 476 390 517 499 549 611 560 810 619
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 326 270 392 363 510 474 353 546 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 235 203 210 381 35 226 276 306 199
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,00% 22,21% -24,66% -30,93% -9,16% 34,86% 9,20% -30,93% 30,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,25% 26,48% 16,15% 18,67% 40,62% 3,71% 20,80% 25,32% 27,72% 17,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,71% 28,26% 20,92% 17,60% 25,32% 1,76% 17,43% 22,79% 18,09% 13,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,59% 93,33% 92,32%
Rörelsekapital/omsättning 19,88% 31,83% 71,25% 37,23% 39,55% 17,42% 33,55% 41,82% 22,04% 21,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,99% 76,20% 78,91% 68,74% 71,55% 49,56% 49,26% 47,90% 53,29% 45,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 275,45% 251,50% 424,56% 251,57% 366,67% 176,74% 184,19% 219,39% 178,46% 180,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...