Visa allt om SiteVision AB
Visa allt om SiteVision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 38 227 33 209 27 395 24 689 21 895 18 002 17 606 15 290 11 578 9 751
Övrig omsättning 122 186 1 - 2 2 - - 6 9
Rörelseresultat (EBIT) 9 591 5 859 4 585 3 332 2 030 2 216 1 760 1 496 966 962
Resultat efter finansnetto 9 690 5 530 4 860 3 581 2 706 2 264 1 853 1 559 1 066 962
Årets resultat 7 534 4 153 4 229 2 641 1 940 1 647 1 774 760 585 535
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 871 844 1 094 1 249 882 779 724 820 461 634
Omsättningstillgångar 39 960 31 999 23 720 20 426 15 812 15 353 12 161 11 746 7 560 4 526
Tillgångar 40 831 32 843 24 814 21 675 16 694 16 132 12 886 12 566 8 021 5 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 369 13 235 10 419 6 982 4 551 4 811 3 164 2 632 2 058 1 473
Obeskattade reserver 200 202 208 786 786 754 731 1 318 837 597
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 261 19 406 14 187 13 907 11 358 10 567 8 991 8 616 5 127 3 090
Skulder och eget kapital 40 831 32 843 24 814 21 675 16 694 16 132 12 886 12 566 8 021 5 160
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 7 323 2 219 2 258 2 462 2 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 240 12 307 9 429 8 720 8 007 0 5 139 3 844 2 633 2 027
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 081 5 421 4 367 3 946 3 502 3 259 3 318 3 203 2 111 1 684
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0
Omsättning 38 349 33 395 27 396 24 689 21 897 18 004 17 606 15 290 11 584 9 760
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 25 22 21 20 19 17 16 13 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 416 1 328 1 245 1 176 1 095 947 1 036 956 891 975
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 726 753 646 18 605 584 642 603 575 648
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 981 6 226 5 034 3 332 2 282 2 446 2 078 1 724 1 190 1 197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,11% 21,22% 10,96% 12,76% 21,63% 2,25% 15,15% 32,06% 18,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,79% 18,66% 19,68% 16,60% 16,75% 14,16% 14,71% 12,69% 13,43% 19,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,41% 18,46% 17,82% 14,57% 12,77% 12,69% 10,77% 10,43% 9,30% 10,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 67,53% 95,23% 96,28% 100,00% 100,00% 100,00% 96,16%
Rörelsekapital/omsättning 48,92% 37,92% 34,80% 26,40% 20,34% 26,59% 18,01% 20,47% 21,01% 14,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,82% 40,78% 42,64% 34,88% 30,73% 33,27% 28,73% 28,50% 33,17% 36,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,95% 164,89% 167,20% 146,88% 139,21% 145,29% 135,26% 136,33% 147,45% 146,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...