Visa allt om SiteVision AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 61 142 52 236 44 634 38 227 33 209 27 395 24 689 21 895 18 002 17 606
Övrig omsättning - 12 169 122 186 1 - 2 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 18 088 16 088 13 640 9 591 5 859 4 585 3 332 2 030 2 216 1 760
Resultat efter finansnetto 18 159 16 169 13 735 9 690 5 530 4 860 3 581 2 706 2 264 1 853
Årets resultat 14 323 12 328 10 494 7 534 4 153 4 229 2 641 1 940 1 647 1 774
Balansräkningar (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 019 4 135 2 245 871 844 1 094 1 249 882 779 724
Omsättningstillgångar 73 587 55 944 45 188 39 960 31 999 23 720 20 426 15 812 15 353 12 161
Tillgångar 76 606 60 079 47 432 40 831 32 843 24 814 21 675 16 694 16 132 12 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 152 25 993 18 864 19 369 13 235 10 419 6 982 4 551 4 811 3 164
Obeskattade reserver 466 727 442 200 202 208 786 786 754 731
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 987 33 360 28 126 21 261 19 406 14 187 13 907 11 358 10 567 8 991
Skulder och eget kapital 76 606 60 079 47 432 40 831 32 843 24 814 21 675 16 694 16 132 12 886
Löner & utdelning (tkr)
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 7 323 2 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 13 240 12 307 9 429 8 720 8 007 0 5 139
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 6 081 5 421 4 367 3 946 3 502 3 259 3 318
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 61 142 52 248 44 803 38 349 33 395 27 396 24 689 21 897 18 004 17 606
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 33 32 27 25 22 21 20 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 491 1 583 1 395 1 416 1 328 1 245 1 176 1 095 947 1 036
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 722 703 645 726 753 646 18 605 584 642
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 430 17 251 14 150 9 981 6 226 5 034 3 332 2 282 2 446 2 078
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,05% 17,03% 16,76% 15,11% 21,22% 10,96% 12,76% 21,63% 2,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,72% 26,93% 28,97% 23,79% 18,66% 19,68% 16,60% 16,75% 14,16% 14,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,72% 30,97% 30,79% 25,41% 18,46% 17,82% 14,57% 12,77% 12,69% 10,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,53% 95,23% 96,28% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,68% 43,23% 38,23% 48,92% 37,92% 34,80% 26,40% 20,34% 26,59% 18,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,06% 44,21% 40,50% 47,82% 40,78% 42,64% 34,88% 30,73% 33,27% 28,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,26% 167,70% 160,66% 187,95% 164,89% 167,20% 146,88% 139,21% 145,29% 135,26%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...