Visa allt om Haumann's bygg- och industrientreprenad AB
Visa allt om Haumann's bygg- och industrientreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 95 214 154 2 769 3 103 2 923 2 338 1 160 2 255 2 652
Övrig omsättning 31 - 85 127 29 186 - 152 16 14
Rörelseresultat (EBIT) -23 1 -52 209 332 403 496 214 73 175
Resultat efter finansnetto -23 1 -52 192 286 361 482 182 55 154
Årets resultat -5 1 0 147 157 265 354 131 38 109
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 128 314 385 542 899 1 181 1 211 657 403 490
Omsättningstillgångar 231 152 102 302 708 640 1 061 324 339 508
Tillgångar 360 466 487 844 1 607 1 822 2 273 980 742 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 325 381 469 590 543 586 471 236 296 258
Obeskattade reserver 0 18 18 70 70 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 36 -17 139 792 981 1 462 661 257 456
Kortfristiga skulder 26 31 16 45 201 254 339 82 189 284
Skulder och eget kapital 360 466 487 844 1 607 1 822 2 273 980 742 998
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 284 303 385 323 88 145 171
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 27 658 620 631 340 237 697 768
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 9 324 324 324 232 86 232 270
Utdelning till aktieägare 150 50 90 120 100 200 150 120 190 0
Omsättning 126 214 239 2 896 3 132 3 109 2 338 1 312 2 271 2 666
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 3 3 3 2 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 154 923 1 034 974 1 169 232 451 530
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 36 401 414 451 490 63 216 245
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 72 31 316 614 685 647 369 146 287
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -55,61% 38,96% -94,44% -10,76% 6,16% 25,02% 101,55% -48,56% -14,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,39% 0,21% -10,47% 24,76% 20,66% 22,12% 21,82% 21,84% 10,38% 17,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,21% 0,47% -33,12% 7,55% 10,70% 13,79% 21,21% 18,45% 3,41% 6,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,16% 57,48% 26,62% 81,98% 74,61% 83,54% 87,77% 93,28% 89,98% 91,55%
Rörelsekapital/omsättning 215,79% 56,54% 55,84% 9,28% 16,34% 13,21% 30,88% 20,86% 6,65% 8,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,28% 84,77% 99,19% 76,37% 37,00% 32,16% 20,72% 24,08% 39,89% 25,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 888,46% 490,32% 637,50% 671,11% 352,24% 251,97% 312,98% 395,12% 179,37% 178,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...