Visa allt om Tegsbyggen AB
Visa allt om Tegsbyggen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 409 16 191 31 411 33 230 25 916 24 649 13 574 10 938 12 447 12 070
Övrig omsättning 97 1 1 - 42 - - 42 - 70
Rörelseresultat (EBIT) 1 743 486 1 826 2 661 1 631 2 296 698 179 1 271 1 026
Resultat efter finansnetto 1 829 557 1 909 2 726 1 696 2 329 698 179 1 307 1 043
Årets resultat 1 048 313 1 279 1 721 978 1 268 530 138 701 538
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 220 130 89 112 151 38 32 67 112 119
Omsättningstillgångar 8 870 11 129 10 623 7 640 8 416 6 773 4 097 3 152 3 557 2 585
Tillgångar 11 090 11 258 10 711 7 751 8 568 6 812 4 128 3 218 3 669 2 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 084 4 195 4 882 3 758 3 037 2 359 1 191 861 1 223 1 072
Obeskattade reserver 3 005 2 535 2 390 2 144 1 642 1 284 690 734 751 426
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 001 4 528 3 439 1 849 3 888 3 169 2 247 1 624 1 695 1 207
Skulder och eget kapital 11 090 11 258 10 711 7 751 8 568 6 812 4 128 3 218 3 669 2 704
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 788 746 731 795 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 781 3 823 4 579 3 703 2 094 2 238 2 120 2 010 1 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 595 1 476 1 728 1 349 1 043 1 182 963 1 076 1 189
Utdelning till aktieägare 0 159 1 000 155 1 000 300 100 200 500 550
Omsättning 23 506 16 192 31 412 33 230 25 958 24 649 13 574 10 980 12 447 12 140
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 11 13 11 9 10 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 341 1 472 2 856 2 556 2 356 2 739 1 357 1 215 1 778 1 724
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 493 486 486 462 440 419 423 556 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 800 547 1 870 2 701 1 675 2 321 731 214 1 319 1 093
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,58% -48,45% -5,47% 28,22% 5,14% 81,59% 24,10% -12,12% 3,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,49% 4,95% 17,83% 35,17% 19,81% 34,20% 16,91% 5,59% 35,62% 38,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,81% 3,44% 6,08% 8,20% 6,55% 9,45% 5,14% 1,65% 10,50% 8,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,74% 45,48% 27,09% 32,35% 29,94% 29,92% 43,89% 45,03% 49,88% 44,90%
Rörelsekapital/omsättning 25,07% 40,77% 22,87% 17,43% 17,47% 14,62% 13,63% 13,97% 14,96% 11,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,98% 54,83% 62,98% 70,06% 49,57% 48,52% 41,17% 43,57% 48,07% 50,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 295,57% 245,78% 308,90% 413,20% 206,69% 213,73% 182,33% 194,09% 209,85% 214,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...