Visa allt om Bosphorus Aktiebolag
Visa allt om Bosphorus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 64 338 50 974 39 776 40 139 52 328 49 661 41 466 35 910 35 824 36 036
Övrig omsättning 185 372 124 329 242 42 254 131 519 623
Rörelseresultat (EBIT) 5 993 2 967 2 114 -2 855 738 1 165 1 041 1 729 -2 551 213
Resultat efter finansnetto 5 942 2 889 1 898 -3 136 515 923 849 1 494 -2 848 73
Årets resultat 3 971 1 936 1 898 -2 292 195 309 849 1 494 -2 847 65
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 788 2 282 2 501 3 238 4 180 3 331 3 710 4 072 4 109 4 673
Omsättningstillgångar 14 926 9 165 6 348 7 766 8 913 8 528 7 742 7 139 5 073 5 671
Tillgångar 17 714 11 447 8 849 11 005 13 093 11 859 11 452 11 211 9 182 10 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 197 2 828 915 -1 059 1 233 1 468 1 158 309 -1 614 718
Obeskattade reserver 1 200 400 0 0 844 614 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 34 1 065 268 642 258 231 1 161 617 1 084
Kortfristiga skulder 11 317 8 185 6 870 11 796 10 374 9 519 10 063 9 741 10 180 8 542
Skulder och eget kapital 17 714 11 447 8 849 11 005 13 093 11 859 11 452 11 211 9 182 10 344
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 967 750 429 684
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 10 670 8 398 9 995 11 795 10 798 8 408 7 928 9 454 9 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader - 3 857 2 991 3 294 3 820 3 604 2 877 2 352 2 877 3 507
Utdelning till aktieägare 4 002 1 602 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 64 523 51 346 39 900 40 468 52 570 49 703 41 720 36 041 36 343 36 659
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 32 28 40 43 40 36 39 50 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 650 1 593 1 421 1 003 1 217 1 242 1 152 921 716 767
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 222 456 408 340 369 365 347 299 271 294
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 850 3 681 2 956 -1 941 1 715 1 994 1 930 2 568 -1 717 967
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,22% 28,15% -0,90% -23,29% 5,37% 19,76% 15,47% 0,24% -0,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,85% 25,96% 23,91% -25,92% 5,66% 9,97% 9,09% 15,50% -27,63% 2,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,32% 5,83% 5,32% -7,11% 1,42% 2,38% 2,51% 4,84% -7,08% 0,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 54,48% 50,35% 100,00% 49,40% 52,52% 58,49% 51,34% 57,07%
Rörelsekapital/omsättning 5,61% 1,92% -1,31% -10,04% -2,79% -2,00% -5,60% -7,25% -14,26% -7,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,62% 27,43% 10,34% -9,62% 14,17% 16,19% 10,11% 2,76% -17,58% 6,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,26% 99,98% 74,50% 55,19% 70,57% 72,30% 65,64% 63,01% 39,28% 52,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...