Visa allt om Marie Invest AB
Visa allt om Marie Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 951 2 573 2 427 2 289 2 483 2 562 2 558 2 609 2 377 2 670
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 451 135 49 37 119 128 -32 145 -88 177
Resultat efter finansnetto 470 127 53 43 115 113 -32 145 -88 177
Årets resultat 273 72 29 23 80 92 44 105 -15 61
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 10 41 92 119 165 211
Omsättningstillgångar 1 769 1 431 1 279 1 168 1 175 1 070 867 802 745 821
Tillgångar 1 769 1 431 1 279 1 173 1 185 1 110 960 921 910 1 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 896 623 551 523 499 420 327 283 178 243
Obeskattade reserver 248 130 97 83 72 65 75 164 165 238
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 193 193 186 167 181 151 135 135 135 103
Kortfristiga skulder 432 485 445 401 433 474 422 339 432 448
Skulder och eget kapital 1 769 1 431 1 279 1 173 1 185 1 110 960 921 910 1 032
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 270 243 240 198 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 573 613 565 503 530 311 249 271 369 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 284 288 278 256 265 273 251 195 208 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 2 951 2 573 2 427 2 289 2 483 2 562 2 558 2 609 2 377 2 670
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 476 1 287 1 214 1 145 1 242 1 281 1 279 870 792 890
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 458 429 380 406 435 380 239 264 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 451 135 54 42 150 180 20 191 -42 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,69% 6,02% 6,03% -7,81% -3,08% 0,16% -1,95% 9,76% -10,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,57% 9,43% 4,22% 3,75% 10,30% 11,71% -3,33% 15,74% -9,67% 17,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,93% 5,25% 2,22% 1,92% 4,91% 5,07% -1,25% 5,56% -3,70% 6,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,13% 56,08% 53,48% 51,73% 55,46% 56,40% 46,99% 50,10% 50,27% 50,37%
Rörelsekapital/omsättning 45,31% 36,77% 34,36% 33,51% 29,88% 23,26% 17,40% 17,75% 13,17% 13,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,59% 50,62% 49,00% 49,80% 46,59% 42,15% 39,82% 43,55% 32,62% 40,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 291,90% 194,64% 191,46% 183,04% 144,34% 123,63% 93,84% 66,96% 30,79% 53,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...