Visa allt om Ester i Kungsbacka AB
Visa allt om Ester i Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 727 18 498 19 521 16 099 16 859 15 127 14 191 13 377 11 309 4 207
Övrig omsättning 975 1 240 264 252 248 241 277 183 126 1 572
Rörelseresultat (EBIT) 724 937 805 635 1 272 732 920 2 007 929 813
Resultat efter finansnetto 715 928 797 427 1 350 660 913 2 001 917 800
Årets resultat 746 629 770 235 815 472 522 1 104 400 336
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 115 1 262 1 173 1 848 1 278 1 365 1 805 1 961 2 104 2 264
Omsättningstillgångar 6 057 6 093 6 670 5 461 5 827 3 939 3 308 3 567 1 395 1 191
Tillgångar 7 172 7 354 7 843 7 309 7 105 5 305 5 113 5 528 3 498 3 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 444 3 928 3 699 2 929 2 694 2 180 1 908 2 200 1 096 696
Obeskattade reserver 1 358 1 607 1 626 1 826 1 764 1 497 1 518 1 323 822 461
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 324 321 16 16 117 557 1 415
Kortfristiga skulder 1 370 1 819 2 518 2 230 2 326 1 612 1 672 1 887 1 023 883
Skulder och eget kapital 7 172 7 354 7 843 7 309 7 105 5 305 5 113 5 528 3 498 3 455
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 240 216 255 240 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 507 5 144 4 403 4 949 3 680 2 974 2 668 2 267 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 427 1 556 1 349 1 442 1 085 847 735 726 322
Utdelning till aktieägare 175 230 400 0 0 300 200 200 0 0
Omsättning 20 702 19 738 19 785 16 351 17 107 15 368 14 468 13 560 11 435 5 779
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 14 15 14 12 12 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 315 1 233 1 301 1 150 1 124 1 081 1 183 1 115 1 131 601
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 412 353 392 339 414 367 347 316 325 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 307 1 449 1 868 1 266 1 701 1 201 1 383 2 409 1 279 1 125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,64% -5,24% 21,26% -4,51% 11,45% 6,60% 6,09% 18,29% 168,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,09% 12,74% 10,26% 8,69% 19,20% 14,19% 18,01% 36,34% 26,56% 23,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,67% 5,07% 4,12% 3,94% 8,09% 4,98% 6,49% 15,02% 8,21% 19,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,20% 63,04% 64,56% 65,92% 66,74% 63,85% 61,68% 64,27% 59,47% 63,01%
Rörelsekapital/omsättning 23,76% 23,11% 21,27% 20,07% 20,77% 15,38% 11,53% 12,56% 3,29% 7,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,73% 70,46% 63,33% 59,56% 56,21% 61,89% 59,20% 57,44% 48,25% 29,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 421,82% 320,40% 252,74% 233,27% 241,01% 233,25% 187,62% 183,41% 130,50% 113,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...