Visa allt om Umeå Assistansservice AB
Visa allt om Umeå Assistansservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 23 872 23 526 23 467 27 870 27 893 29 129 26 618 26 177 23 292 24 289
Övrig omsättning - - - 193 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 344 2 699 2 339 3 201 1 628 2 661 2 225 3 156 1 843 1 102
Resultat efter finansnetto 2 367 2 883 4 841 3 285 1 694 3 958 4 013 5 057 2 570 1 131
Årets resultat 2 069 2 265 5 363 1 804 1 087 3 434 3 598 4 679 1 850 804
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 403 425 472 943 575 294 324 369 109
Omsättningstillgångar 8 901 9 090 14 470 11 993 11 305 11 878 10 924 11 184 8 794 9 907
Tillgångar 9 251 9 493 14 895 12 465 12 248 12 453 11 218 11 508 9 163 10 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 657 4 588 10 573 6 410 5 606 6 019 6 085 5 487 3 308 4 458
Obeskattade reserver 0 8 8 1 375 542 363 669 954 1 695 1 713
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 594 4 897 4 315 4 681 6 100 6 071 4 464 5 067 4 160 3 845
Skulder och eget kapital 9 251 9 493 14 895 12 465 12 248 12 453 11 218 11 508 9 163 10 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 209 410 120 1 412 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 15 497 15 405 15 076 18 244 17 371 19 767 17 011 16 292 13 405 15 559
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 5 261 4 402 4 943 5 306 7 113 5 652 5 913 5 691 5 495 6 112
Utdelning till aktieägare 0 2 000 8 250 1 200 1 000 1 500 3 000 3 000 2 500 3 000
Omsättning 23 872 23 526 23 467 28 063 27 893 29 129 26 618 26 177 23 292 24 289
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 45 44 52 53 59 55 59 104 111
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 530 523 533 536 526 494 484 444 224 219
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 443 458 457 468 433 428 377 197 200
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 397 2 752 2 386 3 248 1 671 2 710 2 255 3 201 1 893 1 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,47% 0,25% -15,80% -0,08% -4,24% 9,43% 1,68% 12,39% -4,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,59% 30,37% 33,11% 26,41% 13,83% 31,80% 35,78% 45,50% 28,06% 11,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,92% 12,25% 21,01% 11,81% 6,07% 13,59% 15,08% 20,00% 11,04% 4,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,04% 17,82% 43,27% 26,24% 18,66% 19,94% 24,27% 23,37% 19,90% 24,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,34% 48,40% 71,03% 59,55% 49,03% 50,48% 58,64% 53,65% 49,42% 56,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,75% 185,62% 335,34% 256,21% 185,33% 195,65% 244,71% 220,72% 211,39% 257,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...