Visa allt om AngleFix AB
Visa allt om AngleFix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 809 799 958 508 607 724 847 399 494 682
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 170 196 -105 -14 29 69 3 4 -27
Resultat efter finansnetto 135 173 195 -111 -15 32 69 17 8 -33
Årets resultat 167 95 154 -111 -15 32 69 17 8 -33
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 69 80 0 0 0 0 1 2 5
Omsättningstillgångar 543 471 294 191 281 308 353 220 226 210
Tillgångar 601 540 374 191 281 308 353 221 228 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 453 385 291 137 248 263 231 175 159 151
Obeskattade reserver 0 81 33 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kortfristiga skulder 148 73 51 54 32 44 122 46 69 65
Skulder och eget kapital 601 540 374 191 281 308 353 221 228 215
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 273 300 0 337 120 180 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 287 300 0 0 302 18 17 8 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 90 94 86 94 95 109 41 61 81
Utdelning till aktieägare 200 100 0 0 0 0 0 14 0 0
Omsättning 809 799 958 508 607 724 847 399 494 682
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 799 958 508 607 724 424 399 494 682
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 417 422 362 397 400 232 179 248 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 141 181 200 -105 -14 29 70 4 7 -15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,25% -16,60% 88,58% -16,31% -16,16% -14,52% 112,28% -19,23% -27,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,63% 32,22% 52,67% -54,45% -3,56% 11,04% 19,83% 8,14% 3,51% -12,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,81% 21,78% 20,56% -20,47% -1,65% 4,70% 8,26% 4,51% 1,62% -3,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,19% 93,87% 85,28% 89,17% 88,63% 81,08% 86,42% 77,69% 77,33% 74,19%
Rörelsekapital/omsättning 48,83% 49,81% 25,37% 26,97% 41,02% 36,46% 27,27% 43,61% 31,78% 21,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,37% 83,00% 84,69% 71,73% 88,26% 85,39% 65,44% 79,19% 69,74% 70,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 347,30% 586,30% 503,92% 277,78% 737,50% 577,27% 252,46% 373,91% 275,36% 252,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...