Visa allt om MTB Byggservice Aktiebolag
Visa allt om MTB Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 238 12 304 11 700 10 554 11 993 11 208 12 514 10 152 10 162 9 152
Övrig omsättning - - 46 33 17 38 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 751 1 064 746 53 88 143 352 144 231 170
Resultat efter finansnetto 1 733 1 041 718 17 49 93 342 139 231 165
Årets resultat 1 033 590 388 0 -35 24 141 75 124 118
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 640 1 584 1 620 1 637 1 652 1 676 20 20 20 0
Omsättningstillgångar 4 649 3 484 2 967 3 081 2 913 2 434 2 262 2 330 1 896 1 736
Tillgångar 6 289 5 067 4 587 4 717 4 565 4 110 2 282 2 350 1 916 1 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 257 1 524 934 545 546 581 556 415 340 216
Obeskattade reserver 1 097 720 463 287 287 243 205 93 57 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 137 514 566 835 323 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 935 2 686 2 676 3 319 2 898 2 962 1 520 1 842 1 519 1 520
Skulder och eget kapital 6 289 5 067 4 587 4 717 4 565 4 110 2 282 2 350 1 916 1 736
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 346 334 334 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 525 3 327 3 195 3 539 2 662 2 464 1 993 1 951 1 751
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 268 1 139 1 140 1 083 763 852 792 762 768
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 238 12 304 11 746 10 587 12 010 11 246 12 514 10 152 10 162 9 152
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 8 9 9 11 8 8 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 385 1 538 1 300 1 173 1 090 1 401 1 564 2 030 1 694 1 525
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 510 613 503 485 432 446 462 629 518 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 769 1 067 746 60 99 143 352 144 231 170
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,85% 5,16% 10,86% -12,00% 7,00% -10,44% 23,27% -0,10% 11,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,84% 21,00% 16,26% 1,21% 1,93% 3,50% 15,43% 6,21% 12,63% 9,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,49% 8,65% 6,38% 0,54% 0,73% 1,28% 2,81% 1,44% 2,38% 1,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,01% 57,06% 58,80% 54,64% 57,04% 48,25% 49,36% 60,00% 62,17% 58,32%
Rörelsekapital/omsättning 11,25% 6,49% 2,49% -2,26% 0,13% -4,71% 5,93% 4,81% 3,71% 2,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,49% 41,16% 28,24% 16,30% 16,59% 18,49% 30,99% 20,58% 19,89% 12,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,40% 129,71% 110,87% 92,83% 100,52% 82,17% 148,82% 126,49% 124,82% 114,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...