Visa allt om Fastighetsbyrån Anders Ahlm AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 20 190 17 912 19 350 21 731 19 058 17 790 13 981 9 767 10 618 12 733
Övrig omsättning 0 333 37 180 116 165 157 19 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 266 1 371 1 904 3 981 1 692 2 297 1 646 1 454 154 1 979
Resultat efter finansnetto 1 256 1 361 1 899 3 981 1 837 2 319 1 658 1 464 179 2 041
Årets resultat 965 1 041 1 828 3 700 1 726 1 682 1 276 795 128 1 118
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 285 1 808 1 822 1 861 1 900 1 881 1 842 1 857 869 1 055
Omsättningstillgångar 9 110 8 333 13 007 8 903 8 393 6 625 5 285 5 580 4 822 5 629
Tillgångar 10 395 10 141 14 829 10 764 10 293 8 506 7 127 7 438 5 691 6 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 969 4 504 5 963 5 635 3 935 3 210 2 928 2 252 1 656 2 128
Obeskattade reserver 0 4 5 464 1 247 1 640 1 500 1 490 1 120 1 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 427 5 633 8 862 4 665 5 112 3 656 2 699 3 696 2 914 3 426
Skulder och eget kapital 10 395 10 141 14 829 10 764 10 293 8 506 7 127 7 438 5 691 6 684
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 570 575 387 485 527
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 7 125 5 595 4 202 2 914 3 396 3 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 2 794 2 467 1 889 1 581 1 782 1 901
Utdelning till aktieägare 700 1 500 2 500 1 500 2 000 1 000 800 600 200 600
Omsättning 20 190 18 245 19 387 21 911 19 174 17 955 14 138 9 786 10 618 12 733
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 13 12 10 9 8 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 553 1 378 1 488 1 672 1 588 1 779 1 553 1 221 1 517 1 592
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 854 785 832 863 865 897 772 633 842 767
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 349 1 416 1 943 4 020 1 731 2 321 1 662 1 466 340 2 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,72% -7,43% -10,96% 14,03% 7,13% 27,24% 43,15% - -16,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,18% 13,52% 12,84% 36,98% 17,86% 27,26% 23,28% 19,68% 3,15% 30,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,27% 7,65% 9,84% 18,32% 9,64% 13,04% 11,87% 14,99% 1,69% 16,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,29% 15,07% 21,42% 19,50% 17,22% 16,69% 18,50% 19,29% 17,97% 17,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,18% 44,44% 40,24% 55,71% 47,68% 52,78% 57,50% 45,04% 43,60% 44,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,75% 147,93% 146,77% 190,85% 164,18% 181,21% 195,81% 150,97% 165,48% 164,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...