Visa allt om Gunnar & Gunnar Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 19 809 20 165 18 948 16 138 13 087 12 182 7 873 6 038 9 427 13 734
Övrig omsättning 129 55 35 38 85 18 3 18 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 412 1 674 1 428 1 044 927 1 805 470 -348 605 1 722
Resultat efter finansnetto 1 412 1 674 1 426 1 043 929 1 809 478 -335 615 1 720
Årets resultat 1 092 1 295 1 089 788 831 1 051 368 44 337 1 281
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 591 729 732 757 562 459 55 75 152 243
Omsättningstillgångar 4 736 4 806 5 429 4 615 5 499 5 558 3 933 3 497 4 504 3 970
Tillgångar 5 327 5 535 6 161 5 372 6 061 6 017 3 987 3 572 4 656 4 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 046 2 954 2 660 2 571 2 784 3 452 2 702 2 533 2 789 2 552
Obeskattade reserver 450 450 450 450 450 600 150 150 550 409
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 831 2 131 3 051 2 351 2 828 1 964 1 136 888 1 317 1 253
Skulder och eget kapital 5 327 5 535 6 161 5 372 6 061 6 017 3 987 3 572 4 656 4 213
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - 3 360 2 407 2 200 2 460 3 036
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 1 235 869 782 815 1 102
Utdelning till aktieägare 1 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 300 200 300 100
Omsättning 19 938 20 220 18 983 16 176 13 172 12 200 7 876 6 056 9 427 13 734
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 16 15 14 13 10 7 7 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 165 1 260 1 263 1 153 1 007 1 218 1 125 863 1 178 1 373
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 455 458 457 465 462 467 473 430 415 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 605 1 903 1 627 1 209 1 025 1 883 520 -271 722 1 850
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,77% 6,42% 17,41% 23,31% 7,43% 54,73% 30,39% -35,95% -31,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,51% 30,24% 23,18% 19,43% 15,34% 30,08% 12,01% -9,38% 13,21% 40,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,13% 8,30% 7,54% 6,47% 7,11% 14,86% 6,08% -5,55% 6,52% 12,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,99% 55,99% 54,11% 55,74% 62,55% 64,12% 61,78% 56,49% 52,94% 67,10%
Rörelsekapital/omsättning 14,67% 13,27% 12,55% 14,03% 20,41% 29,50% 35,53% 43,21% 33,81% 19,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,77% 59,71% 48,87% 54,39% 51,72% 65,15% 70,70% 74,19% 68,61% 67,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 258,66% 225,53% 177,94% 196,30% 194,45% 282,99% 346,21% 393,81% 341,99% 316,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!