Visa allt om T Eriksson Bygg & Hantverk AB
Visa allt om T Eriksson Bygg & Hantverk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 693 1 802 3 284 1 399 866 964 845 894 723 1 002
Övrig omsättning - - - 51 118 - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 182 -134 183 -35 198 47 141 150 65 231
Resultat efter finansnetto 232 -209 186 -78 167 -396 118 126 31 238
Årets resultat 226 -209 142 96 144 -349 78 98 34 126
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 389 337 410 407 1 286 1 168 1 708 1 712 1 719 511
Omsättningstillgångar 226 360 442 614 513 507 471 491 392 762
Tillgångar 615 697 851 1 020 1 799 1 675 2 179 2 204 2 111 1 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 74 433 441 495 351 900 943 895 861
Obeskattade reserver 0 0 0 0 188 175 246 238 249 272
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 292 1 051 1 087 967 912 905 4
Kortfristiga skulder 315 623 418 287 64 62 65 111 62 136
Skulder och eget kapital 615 697 851 1 020 1 799 1 675 2 179 2 204 2 111 1 273
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 340 295 300 269 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 480 440 360 360 0 0 0 0 111
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 160 148 122 122 117 94 112 101 114
Utdelning till aktieägare 100 0 150 150 150 0 200 120 50 0
Omsättning 1 693 1 802 3 284 1 450 984 964 845 894 723 1 006
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 693 1 802 3 284 1 399 866 964 845 894 723 1 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 294 648 594 488 487 466 372 425 368 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 182 -134 183 -35 198 51 146 156 73 239
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,05% -45,13% 134,74% 61,55% -10,17% 14,08% -5,48% 23,65% -27,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,02% -19,23% 21,86% -3,43% 11,01% 2,81% 6,47% 6,81% 3,13% 18,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,18% -7,44% 5,66% -2,50% 22,86% 4,88% 16,69% 16,78% 9,13% 23,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,10% 44,45% 31,82% 46,03% 90,65% 76,04% 89,23% 88,26% 94,19% 94,61%
Rörelsekapital/omsättning -5,26% -14,59% 0,73% 23,37% 51,85% 46,16% 48,05% 42,51% 45,64% 62,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,78% 10,62% 50,88% 43,24% 35,22% 28,66% 49,62% 50,74% 50,89% 83,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,75% 57,78% 105,74% 213,94% 801,56% 817,74% 724,62% 442,34% 632,26% 560,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...